AM - Kategorija

AM - Kategorija je dozvola za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle kojima zapremina motora ne prelazi 50 ccm, a snaga ne prelazi 4 kW i koji ne ostavruju brzinu veću od 45 km/h.

Obuka za AM kategoriju se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela .

Teorijska i praktična obuka se može započeti sa 15.godina sa koliko se može polagati  teorijski ispit,a praktični ispit se može polagati sa 16 godina sa koliko se može i dobiti vozačka dozvola.

Za upis je potrebna lična karta (na uvid), fotokopija dozvole koju kandidat eventualno već poseduje , lekarsko uverenje koje treba da glasi za AM, kategoriju.

Fond časova za teorijsku i praktičnu obuku zavisi od kategorije koju kandidat već poseduje ili ne poseduje i dat je u sledećoj tabeli:VRSTA OBUKE

I CENA za AM

KATEGORIJU

Broj časova

ako kandidat nema vozačku dozvolu

Broj časova ako kandidat ima B,B1,BE,C1,C1E,C,CE,D1

D1E,D,DE,F,M

kategoriju

Teorijska obuka

30+10

5+2

CENA

12.000

3.500

Praktična obuka

7

7

CENA

5.600

5.600

TEORIJSKI ISPIT

POLAŽE

POLAŽE

CENA

4,000

4,000

PRAKTIČNI ISPIT

POLAŽE

POLAŽE

CENA

4.000

4.000

U K U P NO

25.600

17.100


Obuka vozača za AM kategoriju u auto školu Desetka  auto vrši se na skuteru marke Sprint Exactly od 50 kubika, koji u potpunosti ispunjava sve zahteve propisane Zakonom o bezbednosti saobraćaja i veoma je lagan i poudan za početnike.On izgleda ovako:

ONLINE UPIS

upit