<< Testovi

1. Pešak je lice koje:(Zaokruži tri tačna odgovora)

 • а) управља бициклом по путу,
 • б) се креће по путу,
 • в) сопственом снагом по путу вуче или гура возило, ручна колица, дечје превозно средство или колица за немоћна лица,
 • г) управља мотокултиватором по путу,
 • д) се креће по путу у дечјем превозном средству или у колицима за немоћна лица које покреће сопственом снагом или снагом мотора,
 • ђ) управља запрежним возилом по путу.

 • 2. Возач који је пробну возачку дозволу стекао пре навршених 18 година живота за време управљања моторним возилом категорије В:

 • а) мора бити под надзором лица које се налази у возилу и има возачку дозволу за категорију В најмање пет година, у периоду важења пробне возачке дозволе,
 • б) мора бити под надзором лица које се налази у возилу и има возачку дозволу за категорију В најмање пет година, до навршених 18 година живота,
 • в) мора бити под надзором лица које се налази у возилу и има возачку дозволу за категорију В најмање три године, до навршених 18 година живота

 • 3. Дневно време управљања је укупно време управљања возилом:

 • а) у току било која 24 часа,
 • б) између две паузе,
 • в) између два дневна одмора или између дневног и недељног одмора.

 • 4. Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије В1 сме да управља усаобраћају на путу:(Заокружити три тачна одговора)

 • а) тешким трициклом чија снага мотора није већа од 15 kW,
 • б) мопедом,
 • в) тешким трициклом без обзира на снагу мотора,
 • г) лаким и тешким четвороциклом,
 • д) радном машином,
 • ђ) мотокултиватором.

 • 5. Лице које се затекне или наиђе на место саобраћајне незгоде у којој има повређених лица дужно је да одмах обавести:

 • а) управљача пута,
 • б) полицију, односно службу хитне медицинске помоћи,
 • в) породицу повређеног лица.

 • 6. Одбачено возило је возило које: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) је видно запуштено и налази се ван пута,
 • б) је видно запуштено и налази се на путу,
 • в) није регистровано,
 • г) је регистровано.

 • 7. У саобраћају на путу могу да учествују само моторна и прикључна возила за која су издате:

 • а) саобраћајна дозвола, регистарске таблице и регистрациона налепница,
 • б) саобраћајна дозвола и регистарске таблице,
 • в) саобраћајна дозвола и потврда о техничкој исправности.

 • 8. Пнеуматик на резервном точку, који није привремени резервни точак, у односу на пнеуматике који су постављени на точкове возила, мора бити: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) истих димензија,
 • б) исте конструкције,
 • в) исте носивости,
 • г) истог произвођача и типа.

 • 9. У саобраћају на путу није дозвољено да се возило оптерети: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) масом која је већа од масе возила,
 • б) преко носивости уписане у саобраћајну дозволу,
 • в) масом која је за 50 % већа од масе возила,
 • г) преко највећег осовинског оптерећења појединих осовина одређених од стране произвођача возила.

 • 10. Полицијски службеник ће привремено искључити изсаобраћаја возача који:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) се креће возилом брзином која је од 51 km/h до 70 km/h већа од дозвољене на путу у насељу,
 • б) управља возилом под дејством алкохола,
 • в) управља возилом за које је при контроли саобраћаја утврђено да је технички неисправно због неисправности уређаја за управљање или уређаја за заустављање,
 • г) одбије да се подвргне испитивању, односно стручном прегледу.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. У ситуацији приказаној на слици поступање возача возила регулисано је:

 • а) правилом саобраћаја које регулише првенство пролаза,
 • б) постављеном ознаком на коловозу.

 • 13. Уређај, односно средство, којим се може откривати или ометати рад уређаја за мерење брзине кретања возила:

 • а) може се користити на деоници пута на којој не постоји саобраћајни знак који означава деоницу на којој се врши контрола брзине кретања возила,
 • б) не сме се користити, нити налазити у возилу у саобраћају на путу,
 • в) може се налазити у возилу, али се не сме користити у саобраћају на путу.

 • 14. У ситуацији приказаној на слици возач жутог возила се укључује у саобраћај:

 • а) на прописан начин јер је дао десни показивач правца,
 • б) на непрописан начин јер се пре укључивања десног показивача правца није уверио да то може извршити на безбедан начин,
 • в) на прописан начин јер сте дужни да пропустите возило које се са паркинг места укључује у саобраћај.

 • 15. Кретање возилом уназад дозвољено је искључиво накратком делу пута:

 • а) оном страном коловоза којом се до тада возило кретало унапред ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
 • б) при чему се возило мора кретати супротном страном коловоза у односу на дотадашње кретање, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
 • в) било којом страном коловоза, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите трактор, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
 • б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трактор,
 • в) дужни сте да пропустите оба возила,
 • г) имате предност у односу на оба возила.

 • 17. Моторно возило може да вуче друго моторно возило:

 • а) само ако вучено возило није у возном стању,
 • б) само ако је вученом возилу истекла регистрациона налепница,
 • в) само ако је намењено за уклањање непрописно паркираних возила.

 • 18. Пешак који се креће по коловозу на путу ван насеља:

 • а) мора да се креће што ближе десној ивици коловоза у смеру кретања, на начин којим не омета или не спречава саобраћај возила,
 • б) мора да се креће што ближе левој ивици коловоза у смеру кретања, на начин којим не омета или не спречава саобраћај возила,
 • в) може да се креће што ближе левој или десној ивици коловоза у смеру кретања, на начин којим не омета или не спречава саобраћај возила.

 • 19. Аутопутем дозвољено је кретање:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) мотоциклима,
 • б) мопедима,
 • в) путничким возилима,
 • г) четвороциклима.

 • 20. У ситуацији приказаној на слици, претицање са десне стране:

 • а) Вам је дозвољено,
 • б) није Вам дозвољено.

 • 21. У ситуацији приказаној на слици претицање трамваја је дозвољено:

 • а) са леве стране,
 • б) и са леве и са десне стране,
 • в) са десне стране.

 • 22. У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу, возач возила које се креће испред Вас и спречава Ваше брже кретање:

 • а) дужан је да Вас пропусти променом саобраћајне траке,
 • б) није дужан да мења саобраћајну траку, јер га можете претећи са десне стране,
 • в) није дужан да мења саобраћајну траку, уколико се креће највећом дозвољеном брзином на том делу пута.

 • 23. У ситуацији приказаној на слици претицање колоне возила:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено.

 • 24. Обилажење возач сме да врши само:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) ако је растојање од возила које се обилази веће од 0,5 m,
 • б) када на путу има довољно простора за безбедно обилажење и ако се тиме не омета нормално кретање возила која долазе из супротног смера,
 • в) ако на коловозу нема поледице или снега,
 • г) ако тиме не угрожава друге учеснике у саобраћају.

 • 25. Возач је дужан да брзину кретања возила прилагоди:(Заокружити три тачна одговора)

 • а) особинама и стању пута,
 • б) расположивом времену за долазак на жељено место,
 • в) стању возила и терета,
 • г) према брзини возила која се најбрже крећу,
 • д) видљивости и прегледности,
 • ђ) тако да до жељеног места стигне што пре.

 • 26. У ситуацији приказаној на слици, дужни сте да се крећете брзином:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) од највише 40 km/h,
 • б) која је најмање 20% мања од брзине дозвољене постављеним саобраћајним знаком, за тај део пута,
 • в) тако да можете благовремено да зауставите возило пред сваком препреком коју под датим околностима можете да видите или имате разлога да предвидите,
 • г) тако да не угрожавате безбедност саобраћаја.

 • 27. Возач је на јавном путу дужан да укључи све показиваче правца на возилу:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) за време уласка или изласка путника,
 • б) када се зауставио испред прелаза пута преко железничке пруге,
 • в) ако упозорава друге учеснике на опасност у саобраћају,
 • г) када се креће као последњи у колони на путу ван насељеног места.

 • 28. Возила која врше пратњу возила под пратњом:

 • а) морају давати посебне звучне и светлосне знаке,
 • б) не морају давати посебне звучне и светлосне знаке, али морају давати светлосни знак упозорења (узастопно или наизменично укључивање дугих светала),
 • в) могу давати само светлосни знак упозорења (узастопно или наизменично укључивање дугих светала) и посебне звучне знаке.

 • 29. Возило које се употребљава приликом извођења радова, односно других активности, на путу док се ти радови, односно активности, обављају на путу мора да има:

 • а) укључене све показиваче правца,
 • б) укључено жуто ротационо или трепћуће светло,
 • в) укључено црвено ротационо или трепћуће светло.

 • 30. Саобраћајни знакови који су изведени са изменљивим садржајем порука:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) могу бити стално активирани,
 • б) могу бити активирани према потреби, односно искључени када таква потреба не постоји,
 • в) морају увек бити активирани, односно давати одређену поруку,
 • г) морају бити уклоњени када нису активирани, односно не дају одређену поруку.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) наилазак на место где су постављени елементи за успоравање саобраћаја,
 • б) приближавање опасној низбрдици, ако разлика у висини представља неку опасност која проистиче из тих услова,
 • в) приближавање опасном успону, ако разлика у висини представља неку опасност која проистиче из тих услова.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину дела пута на коме је коловоз нераван због улегнућа,
 • б) близину дела пута на коме је коловоз нераван због близине опасног превоја пута или веће избочине на коловозу,
 • в) близину дела пута на коме је коловоз нераван због постојања опасних избочина и улегнућа.

 • 33. Изричита наредба дата саобраћајним знаком на слици важи:

 • а) на месту на коме је постављен тај знак,
 • б) иза места на коме је постављен тај знак до најближе ивице попречног коловоза,
 • в) иза места на коме је постављен тај знак.

 • 34. Изричита наредба дата саобраћајним знаком на слици важи:

 • а) од места на коме је постављен тај знак,
 • б) од места на коме је постављен тај знак у дужини од 200 m,
 • в) на удаљености од 200 m од места на коме је постављен тај знак.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) забрану ступања возила на уски део пута пре него што тим делом пређу возила из супротног смера,
 • б) обавештење возачу да на уском пролазу има право првенства у односу на возила која долазе из супротног смера,
 • в) близину места на коме се прелази са дела пута на коме се саобраћај одвија само у једном смеру на део тог пута на коме се привремено или стално саобраћај врши у оба смера

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) опште ограничење највеће дозвољене брзине у Републици Србији према врсти пута и обавезе употребе светала,
 • б) обавештење о брзинама које се препоручују на путевима у Републици Србији, у нормалним условима саобраћаја и са укљученим светлима за осветљавање пута,
 • в) обавештење о ограничењу средње брзине кретања према врсти пута у Републици Србији и обавезе употребе светала.

 • 37. Допунска табла се поставља:

 • а) изнад горње ивице саобраћајног знака на који се допунска табла односи,
 • б) испод доње ивице саобраћајног знака на који се допунска табла односи,
 • в) са леве или десне стране саобраћајног знака на који се допунска табла односи.

 • 38. Ознакама на коловозу се:(Заокружити три тачна одговора)

 • а) учесницима у саобраћају стављају до знања ограничења, забране и обавезе,
 • б) означавају опасности на путу,
 • в) врши усмеравање кретања учесника у саобраћају,
 • г) дају информације о објектима од туристичког значаја,
 • д) ближе одређује значење саобраћајног знака уз који су ознаке изведене,
 • ђ) учесницима у саобраћају дају обавештења.

 • 39. Семафори се користе за:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) регулисање саобраћаја,
 • б) означавање радова и препрека на путу,
 • в) давање обавештења,
 • г) означавање возила,
 • д) давање знакова са измењивим садржајем порука.

 • 40. Ознака на коловозу приказана на слици („Стрелице“)служи за:

 • а) означавање смера кретања у гаражама,
 • б) најављивање близине неиспрекидане линије,
 • в) скретање саобраћаја.

 • 41. На делу пута на коме се изводе радови регулисање саобраћаја могу да обављају најмање два радника одређена од стране извођача радова који дају знакове:

 • а) заставицама црвене и зелене боје, при чему подигнута заставица црвене боје означава да је пролаз забрањен, а подигнута заставица зелене боје да је пролаз дозвољен,
 • б) само заставицом црвене боје, при чему подигнута заставица означава да је пролаз забрањен, а спуштена заставица да је пролаз дозвољен,
 • в) само заставицом зелене боје, при чему подигнута заставица означава да је пролаз дозвољен, а спуштена заставица да је пролаз забрањен.

 • 42. Знаци које даје полицијски службеник који непосредно регулише или врши контролу саобраћаја, дају се:(Заокружити три тачна одговора)

 • а) усмено,
 • б) рукама, односно положајем тела полицијског службеника,
 • в) заставицом за регулисање саобраћаја,
 • г) уређајима за давање светлосних и звучних знакова,
 • д) „стоп таблицом“,
 • ђ) знаковима са измењивим садржајем порука.