<< Testovi

1. У циљу безбедног учешћа деце у саобраћају породица има одговорност за:

 • а) доношење програма саобраћајног васпитања и образовања деце у предшколским и школским установама,
 • б) унапређивање и учвршћивање позитивних ставова и понашања деце, значајних за безбедно учешће у саобраћају,
 • в) формирање школских саобраћајних патрола и саобраћајних патрола грађана.

 • 2. Моторно возило, којим управља возач који има пробну возачку дозволу, мора бити означено посебномознаком "П", која мора бити постављена на видномместу:

 • а) само са задње стране возила,
 • б) са предње и задње стране возила,
 • в) са предње, задње и бочне стране возила.

 • 3. Укупно време управљања теретним возилом или скупом возила чија је највећа дозвољена маса већа од3.500 kg или аутобусом у раздобљу од две узастопненедеље може бити највише:

 • а) 56 сати,
 • б) 90 сати,
 • в) 72 сата.

 • 4. Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије В може да управља усаобраћају на путу тим возилима и када им јепридодато прикључно возило:

 • а) чија највећа дозвољена маса није већа од 750 kg,
 • б) ако највећа дозвољена маса скупа возила није већа од 3.500 kg,
 • в) ако маса прикључног возила није већа од масе вучног возила.

 • 5. Након саобраћајне незгоде са мањом материјалном штетом учесници у саобраћајној незгоди:

 • а) попуњавају записник о саобраћајној незгоди,
 • б) попуњавају Европски извештај о саобраћајној незгоди,
 • в) сачињавају изјаве,
 • г) обавезни су да обавесте полицију ради вршења увиђаја.

 • 6. Зона "30" је:

 • а) део пута, улице или насеља у којој је брзина кретања возила ограничена до 30 km/h,
 • б) део пута, улице или део насеља у коме коловоз користе пешаци и возила,
 • в) део пута или улице у непосредној близини школе.

 • 7. Ванредни технички преглед возила обавља се: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) пре истека рока од шест месеци од дана почетка важења регистрационе налепнице,
 • б) пре пуштања у саобраћај возила, код којег су у саобраћаној незгоди или на други начин оштећени витални склопови и уређаји битни за безбедно учествовање возила у саобраћају, односно које након тога није било у возном стању,
 • в) ради контроле техничке исправности возила од стране овлашћеног лица Министарства унутрашњих послова, односно инспектора за друмски саобраћај,
 • г) пре пуштања у саобраћај возила које је искључено из саобраћаја због техничке неисправности утврђене на контролном техничком прегледу.

 • 8. Најмање дозвољена дубина „шаре“ газећег слоја пнеуматика теретног возила, када нe постоји TWI ознака, износи:

 • а) 1,6 mm,
 • б) 2,0 mm,
 • в) 4,0 mm.

 • 9. Када се превозе лица на спољним деловима возила на којима је уграђена платформа за стајање и држачи,највећа дозвољена брзина кретања возила је:

 • а) 20 km/h,
 • б) 30 km/h,
 • в) 40 km/h,
 • г) 50 km/h.

 • 10. Возач који је затечен у чињењу прекршаја и који изражава намеру за даље чињење прекршаја, односнокоји је наставио са чињењем тог прекршаја може бити задржан најдуже 24 сата:

 • а) само ако је прекршај учињен под дејством алкохола,
 • б) само ако не може одмах бити доведен надлежном органу за прекршаје,
 • в) ако је прекршајем изазвана непосредна опасност за друге учеснике у саобраћају.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. Возач возила које се креће на путу у насељу саобраћајном траком, у коју се аутобус прописноукључује у саобраћај са стајалишта:

 • а) дужан је да аутобусу омогући укључивање у саобраћај,
 • б) дужан је да се увек заустави, док се аутобус не укључи у саобраћај,
 • в) може непромењеном брзином наставити кретање јер има првенство пролаза у односу на сва возила која се укључују у саобраћај.

 • 13. Возач и путници морају користити уграђене сигурносне појасеве у возилу:

 • а) увек када је возило у саобраћају на путу,
 • б) само када је возило у саобраћају на путу ван насеља,
 • в) само када је возило у саобраћају на путу у насељу,
 • г) само при брзинама већим од 50 km/h.

 • 14. У случају застоја саобраћаја на путу са физичким одвојеним коловозним тракама, возачи су увек дужнида заузимањем положаја уз десну, односно леву ивицу саобраћајне траке, оставе слободан простор намењенда у случају потребе омогуће пролаз:

 • а) возила која врше јавни превоз путника,
 • б) возила чија ширина омогућава кретање возила тим простором,
 • в) возила под пратњом и возила са правом првенства пролаза.

 • 15. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) светлосним и звучним знаком упозорења упозорићете возача возила испред Вас да убрза процес покретања,
 • б) стрпљиво ћете сачекати да возач возила испред Вас настави кретање,
 • в) звучним знаком упозорења упозорићете возача возила испред Вас да убрза процес покретања.

 • 16. Возач који прилази раскрсници:

 • а) дужан је да на довољном одстојању пред раскрсницом изврши престројавање и заузме положај на саобраћајној траци предвиђеној за пролазак кроз раскрсницу у смеру у којем жели наставити кретање,
 • б) може и непосредно пред раскрсницом да заузме положај на саобраћајној траци предвиђеној за пролазак кроз раскрсницу у смеру у којем жели наставити кретање,
 • в) може проћи раскрсницу у жељеном смеру било којом саобраћајном траком ако тиме не омета или угрожава остале учеснике у саобраћају.

 • 17. У ситуацији приказаној на слици неисправно моторно возило које се вуче:

 • а) испуњава прописане услове да буде вучено,
 • б) не испуњава прописане услове да буде вучено.

 • 18. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

 • а) возило зауставите пред железничком пругом,
 • б) кретање возила прилагодите тако да можете да зауставите возило пред уређајем за затварање саобраћаја,
 • в) кретање наставите непромењеном брзином, јер уређај за затварање саобраћаја није спуштен, односно није почео да се спушта.

 • 19. Возач који је због неисправности на возилу или из других разлога, принуђен да заустави возило нааутопуту:

 • а) може се зауставити и у саобраћајној траци у којој се до тада кретао, ако га означи на прописан начин и предузме потребне мере да возило што пре уклони,
 • б) дужан је да га заустави на зауставној траци и да предузме потребне мере да возило што пре уклони,
 • в) дужан је да га заустави на зауставној траци и означи на прописан начин.

 • 20. У ситуацији приказаној на слици возач возила које се претиче:

 • а) може повећати брзину кретања до највеће дозвољене брзине кретања на том делу пута,
 • б) не сме повећавати брзину кретања свог возила,
 • в) дужан је да успори кретање возила.

 • 21. У ситуацији приказаној на слици возач возила које се претиче:

 • а) може повећати брзину кретања до највеће дозвољене брзине кретања на том делу пута,
 • б) не сме повећавати брзину кретања свог возила,
 • в) дужан је да успори кретање возила.

 • 22. Претицање возач сме да врши само: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) када на путу има довољно простора за безбедно претицање и ако се тиме не омета нормално кретање возила која долазе из супротног смера,
 • б) ако је растојање од возила које се претиче веће од 0,5 m,
 • в) ако тиме не угрожава друге учеснике у саобраћају,
 • г) ако на коловозу нема поледице или снега.

 • 23. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дозвољено је отпочети претицање, јер је возач испред Вас који претиче проценио да постоји довољна прегледност за безбедно претицање,
 • б) није дозвољено отпочети претицање, јер не постоји довољна прегледност да се можете уверити да тиме нећете угрозити безбедност саобраћаја или ометати саобраћај из супротног смера,
 • в) дозвољено је отпочети претицање, јер кретање иза теретног возила које претиче омогућава да радњу претицања изведете без ометања или угрожавања саобраћаја из супротног смера.

 • 24. У ситуацији приказаној на слици обилажење возила које се зауставило ради пропуштања пешака:

 • а) Вам је дозвољено,
 • б) није Вам дозвољено.

 • 25. У ситуацији приказаној на слици обилажење површине која није намењена за саобраћај возила Вам једозвољено:

 • а) са леве стране,
 • б) са десне стране,
 • в) и са леве и са десне стране.

 • 26. Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:

 • а) 80 km/h,
 • б) 100 km/h,
 • в) 120 km/h,
 • г) 130 km/h.

 • 27. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
 • б) паркирање или заустављање возила није дозвољено,
 • в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.

 • 28. У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:

 • а) 1,
 • б) 2.

 • 29. У ситуацији приказаној на слици колона заустављених моторних возила на путу у насељу:

 • а) је означена на прописан начин,
 • б) није означена на прописан начин.

 • 30. Знакови опасности, по правилу, се постављају:

 • а) на удаљености од 150 m до 250 m испред опасног места на путу,
 • б) непосредно испред опасног места на путу,
 • в) на удаљености од 100 m испред опасног места на путу.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) наилазак на место где су постављени елементи за успоравање саобраћаја,
 • б) приближавање опасној низбрдици, ако разлика у висини представља неку опасност која проистиче из тих услова,
 • в) приближавање опасном успону, ако разлика у висини представља неку опасност која проистиче из тих услова.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) удаљеност до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који је обезбеђен браницима или полубраницима,
 • б) удаљеност до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који није обезбеђен браницима или полубраницима,
 • в) близину места на коме пут прелази преко трамвајске пруге у нивоу.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на коме пут прелази преко железничке пруге у нивоу без браника или полубраника са два или више колосека,
 • б) близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који није обезбеђен браницима или полубраницима,
 • в) место на коме пут прелази преко железничке пруге у нивоу без браника или полубраника са једним колосеком.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут односно део пута на коме се возила у нормалним условима морају кретати најмање оном брзином(у km/h) већом од брзине која је означена на знаку,
 • б) пут,односно део пута на коме се возила не смеју кретати брзином ( у km/h) већом од брзине која је означена на знаку,
 • в) брзину ( у km/h) koja се препоручује на одређеном делу пута.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) саобраћајну траку која је намењена само за кретање аутобуса,
 • б) место на коме се налази аутобуско стајалиште,
 • в) саобраћајну траку која је намењена само за кретање возила јавног превоза путника.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) удаљеност до места где почиње саобраћајна трака којом се морају кретати спора возила,
 • б) удаљеност до пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу и правац којим се морају кретати возила приликом њиховог обилажења,
 • в) означава близину места где се двосмерни саобраћај са дела пута на којем коловозне траке нису физички раздвојене, односно раздвојене су ознакама на коловозу, преусмерава на део пута на којем су коловозне траке физички раздвојене.

 • 37. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Ограничење брзине“, означава:

 • а) да саобраћајни знак „Ограничење брзине“ важи када пада киша,
 • б) да саобраћајни знак „Ограничење брзине“ важи када пада снег,
 • в) да саобраћајни знак „Ограничење брзине“ не важи када пада киша.

 • 38. Ознака приказана на слици („Стрелица“) служи за:

 • а) обавештавање возача о намени саобраћајне траке,
 • б) најављивање близине неиспрекидане линије,
 • в) скретање саобраћаја.

 • 39. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици означава да Вам је:

 • а) забрањен пролаз и наговештај да ће се укључити зелено светло,
 • б) дозвољен пролаз уз обавезу да се крећете уз повећану опрезност,
 • в) дозвољен пролаз и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло.

 • 40. Светлосни саобраћајни знак − трепћуће жуто светло који даје семафор има значење:

 • а) обавеза за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност,
 • б) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака,
 • в) забрањен пролаз.

 • 41. У ситуацији приказаној на слици радник извођача радова даје знак заставицом који означава:

 • а) слободан пролаз и није обавезујући за Вас,
 • б) место где се морате зауставити,
 • в) слободан пролаз и обавезујући је за Вас.

 • 42. Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава:

 • а) забрану пролаза за све возаче, осим за оне возаче чија се возила, у часу када полицијски службеник подигне руку, не могу на безбедан начин зауставити,
 • б) забрану пролаза за све учеснике у саобраћају чији смер кретања сече смер предручене руке,
 • в) обавезу возача да се креће у смеру предручене руке.

 • 43. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) приближавање сужењу коловоза с десне стране које може да представља извесну опасност
 • б) место на коме се изводе радови на путу
 • в) место где се због завршавања саобраћајне траке, сужења коловоза и смањења броја саобраћајних трака, возила наизменично укључују у једну саобраћајну траку