<< Testovi

1. Шта се од набројаног сматра саобраћајем? (Заокружити три тачна одговора)

 • а) Кретање возила тркачком стазом.
 • б) Кретање возила улицом.
 • в) Кретање трактора њивом.
 • г) Кретање возила површинама намењеним за кретање само возила и лица којима је власник те површине то омогућио.
 • д) Кретање пешака тротоаром.
 • ђ) Кретање запрежног возила земљаним путем.

 • 2. Да ли возач има обавезу да пријави промену пребивалишта надлежном органу?

 • а) Да, ради уписа у евиденцију возача, у року од 30 дана од дана те промене.
 • б) Не, јер постоји јединствена евиденција возача.
 • в) Да, ради уписа у евиденцију возача, у року од 90 дана од дана те промене.

 • 3. У саобраћајној незгоди у којој је настала мања материјална штета, било који учесник саобраћајне незгоде или лице које је претрпело материјалну штету:

 • а) може захтевати да полицијски службеник изађе на место незгоде и изврши увиђај,
 • б) не може захтевати да полицијски службеник изађе на место незгоде и изврши увиђај, односно учесници ће попунити Европски извештај о саобраћајној незгоди,
 • в) може захтевати да полицијски службеник изађе на место незгоде и изврши увиђај, само у случају када су и остали учесници, односно лице које је претрпело материјалну штету, сагласни са тим захтевом.

 • 4. Возач који је под дејством алкохола, односно психоактивних супстанци:

 • а) сме да управља возилом у саобраћају на путу ако тиме не омета, односно не угрожава друге учеснике у саобраћају,
 • б) сме да управља возилом у саобраћају на кратком делу пута,
 • в) не сме да управља возилом у саобраћају на путу,
 • г) не сме да управља возилом само у саобраћају на јавном путу.

 • 5. Од настанка саобраћајне незгоде до завршетка увиђаја, учесницима саобраћајне незгоде узимање алкохолних пића, односно психоактивних супстанци:

 • а) није дозвољено,
 • б) је дозвољено, након спроведеног испитивања на присуство ових материја,
 • в) није дозвољено, само када му такву забрану саопшти лице које врши увиђај.

 • 6. Највећа дозвољена дужина моторног возила, осим аутобуса, мопеда, мотоцикла, трицикла и четвороцикла, износи:

 • а) 6,00 m,
 • б) 12,00 m,
 • в) 15,00 m.

 • 7. Редовном годишњем техничком прегледу возило се подвргава:

 • а) сваке године,
 • б) пре издавања саобраћајне дозволе, односно издавања регистрационе налепнице,
 • в) најкасније једну годину након претходног редовног годишњег техничког прегледа возила.

 • 8. У ознаци пнеуматика 195/65 R 16 89 Н индекс носивости је исказана кодом:

 • а) 195/65,
 • б) 89,
 • в) 16,
 • г) R,
 • д) Н.

 • 9. У саобраћају на путу:

 • а) дозвољено је да возило са теретом премашује највеће дозвољене димензије прописане техничким нормативима за ту врсту возила (дужина, ширина и висина), уз посебну дозволу надлежног органа,
 • б) возило са теретом може да премашује највеће дозвољене димензије прописане техничким нормативима за ту врсту возила (дужина, ширина и висина), уколико су за возило издате регистарске таблице црвене боје,
 • в) возило са теретом може да премашује највећу дозвољену дужину прописану техничким нормативима за ту врсту возила највише за 1,5 m.

 • 10. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  11. Када је возило паркирано супротно прописима, а возач није присутан:

 • а) возило ће одмах бити уклоњено,
 • б) биће донето решење у писаној форми којим се налаже уклањање возила у року који не може бити краћи од 15 минута и један примерак решења ће бити постављен на видно место на возилу,
 • в) биће донето решење у писаној форми којим се налаже уклањање возила у року који не може бити краћи од 3 минута и један примерак решења ће бити постављен на видно место на возилу.

 • 12. У ситуацији приказаној на слици поступање возача, у погледу смера кретања регулисано је:

 • а) постављеним саобраћајним знаком,
 • б) постављеном ознаком на коловозу.

 • 13. Светлоодбојни прслук се мора налазити у: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) теретном возилу,
 • б) тешком четвороциклу,
 • в) лаком четвороциклу,
 • г) путничком возилу.

 • 14. У ситуацији приказаној на слици, возилу за ауто такси превоз путника које се са паркинг места укључује у саобраћај:

 • а) нисте дужни да омогућите укључивање, али ћете то учинити с обзиром да сте на време уочили његову намеру, јер ћете на тај начин избећи настанак опасне ситуације уколико возач настави започету радњу,
 • б) дужни сте да омогућите укључивање, јер морате пропустити возило које је започело радњу укључивања у саобраћај,
 • в) дужни сте да омогућите укључивање возила, јер се ради о возилу за јавни превоз путника.

 • 15. На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, возач је дужан да уместо дугих светала употребљава кратка: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) када је возило заустављено,
 • б) на путу у насељу на одстојању мањем од 250 m од возила које му долази у сусрет,
 • в) на путу осветљеном уличном расветом,
 • г) на путу у насељу.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици, када скрећете удесно на првом излазу:

 • а) дужни сте да скретање извршите тако што ћете направити цео круг обилазећи острво са десне стране,
 • б) можете скренути удесно не обилазећи око острва.

 • 17. Моторним возилом није дозвољено да се вуче: (Заокружити три тачна одговора)

 • а) мопед,
 • б) путничко возило,
 • в) мотоцикл,
 • г) теретно возило
 • д) лаки и тешки трицикл,
 • ђ) лаки и тешки четвороцикл.

 • 18. Када наилази на пешачки прелаз на коме саобраћај није регулисан уређајима за давање светлосних саобраћајних знакова нити знацима полицијског службеника, возач је дужан да:

 • а) прилагоди брзину возила тако да у свакој ситуацији коју види или има разлога да предвиди може безбедно да заустави возило испред пешачког прелаза и пропусти пешака,
 • б) заустави своје возило испред пешачког прелаза,
 • в) употреби звучни знак упозорења и настави кретање.

 • 19. На аутопуту:

 • а) је дозвољено да се врши кретање уназад само зауставном траком,
 • б) није дозвољено да се врши кретање уназад,
 • в) је дозвољено да се врши кретање уназад искључиво на краткој деоници пута уколико се тиме не угрожавају остали учесници у саобраћају.

 • 20. У ситуацији приказаној на слици, возачу путничког возила претицање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено према правилима саобраћаја,
 • в) није дозвољено према ознакама на коловозу.

 • 21. Обилажење саобраћајном траком намењеном за кретање возила из супротног смера, при чему се прелази преко неиспрекидане уздужне линије, је дозвољено:

 • а) када на путу има довољно простора за безбедно обилажење и ако се тиме не омета нормално кретање возила која долазе из супротног смера,
 • б) само ако се поступа по знацима које даје лице овлашћено за регулисање саобраћаја,
 • в) само возачима мотоцикала и мопеда, на путу у насељу.

 • 22. У ситуацији приказаној на слици (оба возила задржавају правац кретања кроз раскрсницу), возачу црвеног возила:

 • а) дозвољено је претицање и то са леве стране,
 • б) није дозвољено претицање,
 • в) дозвољено је претицање и то са десне стране.

 • 23. У ситуацији приказаној на слици претицање:

 • а) Вам је дозвољено,
 • б) није Вам дозвољено.

 • 24. Возач сме да заустави или паркира возило испред и иза ознаке на коловозу којом је стајалиште возила јавног саобраћаја означено, на удаљености већој од:

 • а) 5 m,
 • б) 10 m,
 • в) 15 m.

 • 25. Кретање возила уназад на делу пута где је забрањено заустављање:

 • а) није дозвољено,
 • б) дозвољено је оном страном коловоза којом се до тада возило кретало унапред ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
 • в) дозвољено је било којом страном коловоза, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.

 • 26. Возач је:

 • а) лице које на путу управља возилом,
 • б) свако лице које има возачку дозволу,
 • в) лице које по путу сопственом снагом гура или вуче возило.

 • 27. На тротоару, заустављање или паркирање возила:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено,
 • в) је дозвољено ако остане слободан пролаз за пешаке најмање ширине 1,60 m, који није уз ивицу коловоза.

 • 28. Возило под пратњом:

 • а) увек мора давати посебне светлосне и звучне знаке,
 • б) може давати само посебне светлосне знаке, ако је омогућена довољна видљивост тог возила и безбедност учесника у саобраћају, осим када се креће брзином већом од дозвољене на том делу пута,
 • в) може давати само посебне звучне знаке.

 • 29. У ситуацији приказаној на слици скретање улево је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 1 и 2.

 • 30. Саобраћајни знакови се постављају: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) са десне стране пута,
 • б) са десне или леве стране пута,
 • в) на конзолни носач на објекту са десне стране пута или изнад коловозне траке,
 • г) са леве стране пута.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) приближавање сужењу коловоза с десне стране које може да представља извесну опасност,
 • б) место где се због завршавања саобраћајне траке, сужења коловоза и смањења броја саобраћајних трака, возила наизменично укључују у једну саобраћајну траку,
 • в) место на коме се изводе радови на путу.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину укрштања путева од којих ниједан пут није пут са првенством пролаза,
 • б) близину раскрснице на којој се пут са првенством пролаза спаја са споредним путем под оштрим углом с леве стране,
 • в) близину раскрснице на којој се пут са првенством пролаза укршта са споредним путем с леве стране.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) страну пута на којој је забрањено паркирање возила
 • б) страну пута на којој је забрањено заустављање и паркирање возила,
 • в) део пута на којем је забрањено паркирање возила,

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут са једносмерним саобраћајем,
 • б) смер којим се возила морају кретати,
 • в) обавештење учесника у саобраћају о једносмерном путу.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) приближавање кривини на лево, опасној због физичких карактеристика или недовољне прегледности,
 • б) место где се наилази на оштру кривину,
 • в) приближавање делу пута са више опасних кривина од којих је прва налево.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) да је одређена саобраћајна трака намењена за кретање врсте возила чији је симбол приказан на знаку,
 • б) да је на тој деоници пута забрањено кретање врсте возила чији је симбол приказан на знаку,
 • в) да одређена саобраћајна трака није намењена за кретање појединих врста возила чији је симбол приказан на знаку.

 • 37. Допунска табла приказана на слици означава:

 • а) удаљеност између знака уз који је постављена допунска табла и почетка дела пута односно места на које се знак односи,
 • б) дужину дела пута на коме прети опасност означена знаком, односно на коме се примењује изричита забрана, обавезе односно ограничење означено знаком,
 • в) примену забране паркирања или заустављања возила до знака.

 • 38. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) морате се увек зауставити непосредно испред линије заустављања,
 • б) зауставићете се пре линије заустављања ради уступања првенства пролаза, ако за то постоји потреба,
 • в) морате се зауставити на линији прегледности или испред линије заустављања.

 • 39. Светлосни саобраћајни знак − зелено светло који даје семафор има значење:

 • а) забрањен пролаз,
 • б) дозвољен пролаз,
 • в) обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност.

 • 40. Светлосни саобраћајни знак − трепћуће жуто светло који даје семафор има значење:

 • а) обавеза за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност,
 • б) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака,
 • в) забрањен пролаз.

 • 41. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

 • а) смањите брзину кретања возила,
 • б) уклоните возило са коловоза,
 • в) зауставите возило.

 • 42. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да померите своје возило ближе раскрсници, односно овлашћеном лицу које даје знак,
 • б) можете да наставите кретање право,
 • в) дужни сте да зауставите возило.