<< Testovi

1. Означена удаљеност између возила приказаних на слици је:

 • а) растојање,
 • б) одстојање,
 • в) предњи, односно задњи препуст возила.

 • 2. Возачи који управљају моторним возилом, односно скупом возила којима се обавља јавни превоз, морају се подвргавати здравственом прегледу ради утврђивања психофизичке способности за возача:

 • а) у року који не може бити дужи од три године,
 • б) у року који не може бити дужи од пет годинa,
 • в) сваке године.

 • 3. Маса празног возила са свим пуним резервоарима и прописаном опремом је:

 • а) највећа дозвољена маса возила,
 • б) укупна маса возила,
 • в) маса возила,
 • г) највећа дозвољена укупна маса возила.

 • 4. Возач возила којим се обавља јавни превоз лица, када управља возилом у саобраћају на путу:

 • а) не сме да има алкохола у организму,
 • б) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml,
 • в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,50 mg/ml.

 • 5. Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је настала само мања материјална штета: (Заокружити два тачна одговора):

 • а) дужан је да обавести полицију и поступи у складу са добијеним упутствима од стране полиције,
 • б) дужан је да остави податке о себи и возилу возачу оштећеног возила или држаоцу друге оштећене ствари у незгоди, односно полицији,
 • в) дужан је да до доласка полиције врши регулисање саобраћаја на начин како то раде овлашћена лица,
 • г) дужан је да предузме мере заштите које су у његовој моћи да се спречи настајање нових и увећавање постојећих последица незгоде,
 • д) дужан је да одмах надокнади штету другим учесницима саобраћајне незгоде ако је изазвао ту незгоду.

 • 6. На путничком возилу са четири или више седишта, мора постојати најмање:

 • а) два возачка огледала од којих је једно смештено унутар каросерије, а друго изван каросерије на левој страни возила,
 • б) два возачка огледала, са обе спољашње стране предњег дела возила,
 • в) два возачка огледала, са обе спољашње стране предњег дела возила и једно возачко огледало унутар каросерије.

 • 7. Свако поједино возило једнозначно је одређено:

 • а) идентификационом ознаком возила, коју одређује произвођач возила,
 • б) идентификационом ознаком возила и бројем мотора,
 • в) регистрационом налепницом.

 • 8. Возила морају бити опремљена зимском опремом у периоду:

 • а) од 1. децембра до 1. марта, ако се на коловозу налази снег, лед или поледица,
 • б) од 1. новембра до 1. априла, ако се на коловозу налази снег, лед или поледица,
 • в) од 15. новембра до 15. марта.

 • 9. Ако возач, у року одређеним решењем, не уклони возило које је паркирао или зауставио, супротно прописима:

 • а) возило ће бити уклоњено на за то одређено место, о трошку возача или власника, односно корисника возила,
 • б) возило ће бити уклоњено на за то одређено место, о трошку органа који је наредио уклањање,
 • в) биће онемогућено померање возила док возач не плати новчану казну која је прописана за овај прекршај.

 • 10. Возач не сме управљати на начин који омогућава: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) искакање из возила,
 • б) отварање врата,
 • в) отварање прозора,
 • г) коришћење аудио уређаја у возилу.

 • 11.  


  12. На раскрсници приказаној на слици поступање возача регулисано је:

 • а) постављеним саобраћајним знаком,
 • б) правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
 • в) постављеном ознаком на коловозу.

 • 13. Возач возила који скреће удесно дужан је да скретање изврши:

 • а) крећући се било којом саобраћајном траком, при чему мора пропустити возила која се крећу саобраћајном траком која се протеже уз десну ивицу коловоза,
 • б) крећући се крајњом саобраћајном траком која се протеже уз десну ивицу коловоза, ако саобраћајном сигнализацијом није другачије одређено,
 • в) крећући се саобраћајном траком која му омогућава најлакше извођење радње скретања.

 • 14. У ситуацији приказаној на слици паркирање возила:

 • а) је дозвољено без обзира на ширину остављеног слободног пролаза за пешаке,
 • б) није дозвољено,
 • в) је дозвољено уколико је остављен слободан пролаз за пешаке најмање ширине 1,60 m.

 • 15. У ситуацији приказаној на слици када је возило које Вам долази у сусрет ступило на сужени део коловоза услед чега је мимоилажење немогуће:

 • а) наставићете кретање јер се крећете уз нагиб, а возач возила из супротног смера је дужан да кретањем уназад омогући мимоилажење,
 • б) наставићете кретање јер се крећете уз нагиб, а возач возила из супротног смера је дужан да кретањем уназад или кретањем по тротоару омогући мимоилажење,
 • в) дужни сте да зауставите возило на месту које омогућава безбедно мимоилажење.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) имате право првенства пролазау односу на возило које скреће улево,
 • б) дужни сте да пропустите возило које скреће улево.

 • 17. У саобраћају на аутопуту и мотопуту, моторном возилу може бити придодато највише:

 • а) три прикључна возила за превоз лица,
 • б) два прикључна возила за превоз лица,
 • в) једно прикључно возило за превоз лица.

 • 18. У ситуацији приказаној на слици, на раскрсници на којој саобраћај регулише полицијски службеник:

 • а) дужни сте да звучним знаком упозорите пешаке,
 • б) дужни сте да пропустите пешаке,
 • в) нисте дужни да пропустите пешаке.

 • 19. На аутопуту:

 • а) дозвољено је заустављање и паркирање, у зауставној траци,
 • б) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање,
 • в) дозвољено је заустављање и паркирање, само на местима која су за то посебно уређена и обележена.

 • 20. У ситуацији приказаној на слици претицање возила:

 • а) није извршено на прописан начин, због ометања и угрожавања других учесника у саобраћају,
 • б) је извршено на прописан начин, јер су и други учесници у саобраћају дужни да предузму све потребне мере ради избегавања опасних ситуација,
 • в) је извршено на прописан начин, јер претицањем није изазвана саобраћајна незгода.

 • 21. У ситуацији приказаној на слици, на аутопуту:

 • а) дозвољено Вам је претицање са десне стране,
 • б) није Вам дозвољено претицање са десне стране,
 • в) претицање са десне стране дозвољено Вам је само у насељу.

 • 22. У ситуацији приказаној на слици претицање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено, због недовољне прегледности у кривини,
 • в) је дозвољено само возачима путничких возила.

 • 23. У ситуацији приказаној на слици, возачу црвеног путничког возила претицање у тунелу:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено,
 • в) је дозвољено ако тиме не омета, односно не угрожава возила која се крећу из супротног смера.

 • 24. Лек који садржи психоактивну супстанцу и који се не сме употребљавати пре и за време вожње, на паковању има ознаку приказану на слици број:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 25. Коловоз је на слици означен бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 26. Која од набројаних површина је пут? (Заокружити два тачна одговора)

 • а) Земљани пут.
 • б) Тркачка стаза за возила.
 • в) Плато намењен кретању и окупљању лица.
 • г) Травњаци и паркови.
 • д) Бициклистичка стаза.

 • 27. Возач не сме да заустави или паркира возило:

 • а) на пешачком прелазу као и на удаљености мањој од 5 m од прелаза,
 • б) на пешачком прелазу као и на удаљености мањој од 10 m од прелаза,
 • в) само на пешачком прелазу.

 • 28. Посебни светлосни и звучни знаци возила под пратњом су:

 • а) црвено и плаво трепћуће светло која се наизменично пале и звучни знак променљиве фреквенције,
 • б) најмање једно плаво трепћуће или ротационо светло и звучни знак променљиве фреквенције,
 • в) жута ротациона или трепћућа светла.

 • 29. У ситуацији приказаној на слици возач, који се укључује у саобраћај из гараже на непрегледном месту,дужан је да:

 • а) постепено помера возило, у циљу уочавања његовог возила од осталих учесника у саобраћају и да заузме положај тела на седишту који му омогућава потребну прегледност,
 • б) то изведе уз помоћ лица које се налази на погодном месту ван возила и које му даје одговарајуће знакове,
 • в) то изведе уз помоћ лица које се налази у возилу и има бољу прегледност.

 • 30. Саобраћајни знакови се изводе тако да се садржај њихових порука:

 • а) не може мењати,
 • б) може мењати делимично или у целини, при чему измењени изглед и садржај мора одговарати прописаном саобраћајном знаку.

 • 31. Наредба изражена саобраћајним знаком изричите наредбе важи од:

 • а) места на коме је постављен тај знак,
 • б) тренутка када је возач уочио тај знак,
 • в) 150 m од места на коме је постављен тај знак.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину укрштања путева од којих ниједан пут није пут са првенством пролаза,
 • б) близину раскрснице на којој се пут са првенством пролаза укршта са споредним путем с леве стране,
 • в) близину раскрснице на којој се пут са првенством пролаза спаја са споредним путем под правим углом с леве стране.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) коловоз, односно део коловоза којим се возила могу кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу,
 • б) пружање путева са једносмерним саобраћајем,
 • в) смерове у којима је дозвољено кретање возила.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) део пута на коме моторна возила, осим мотоцикла, мопеда, лаких трицикла, тешких трицикла, лаких четвороцикла, тешких четвороцикла, радних машина, трактора и мотокултиватора, морају на погонским точковима имати ланце за снег кад је на коловозу снег,
 • б) део пута на коме сва моторна возила морају на погонским точковима имати ланце за снег кад је на коловозу снег,
 • в) део пута на коме сва моторна возила морају на погонским точковима имати ланце за снег или зимске пнеуматике када је на коловозу снег.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) обавештење учесницима у саобраћају о једносмерном путу,
 • б) смер којим није дозвољено кретање возила,
 • в) смер којим се возила морају кретати.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) означава близину места где се двосмерни саобраћај са дела пута на којем коловозне траке нису физички раздвојене, односно раздвојене су ознакама на коловозу, одвија на делу пута на којем су коловозне траке физички раздвојене,
 • б) удаљеност до места где почиње саобраћајна трака којом се морају кретати спора возила,
 • в) удаљеност до пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу и правац којим се морају кретати возила приликом њиховог обилажења.

 • 37. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак, означава:

 • а)
 • б)
 • в)

 • 38. Ознака означена на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:

 • а) место где је забрањено заустављање и паркирање на тротоару,
 • б) место где је забрањено заустављање и паркирање на коловозу,
 • в) место резервисано за аутобуско стајалиште.

 • 39. У ситуацији приказаној на слици, светлосни саобраћајни знакови дозвољавају кретање:

 • а) само право,
 • б) само лево,
 • в) право и лево,
 • г) у свим смеровима.

 • 40. На семафорима са тробојним светлима којима се регулише кретање возила, када се светла постављају по хоризонталној оси, једно поред другог, њихов распоред је:

 • а) зелено лево, жуто у средини, а црвено десно,
 • б) црвено лево, зелено у средини, а жуто десно,
 • в) црвено лево, жуто у средини, а зелено десно.

 • 41. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

 • а) смањите брзину кретања возила,
 • б) убрзате кретање возила,
 • в) померите своје возило ближе овлашћеном лицу које даје знак.

 • 42. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

 • а) смањите брзину кретања возила,
 • б) убрзате кретање возила,
 • в) померите своје возило ближе овлашћеном лицу које даје знак.