<< Testovi

1. У ситуацији приказаној на слици пролажење возила бр. 1 поред возила бр. 2 које се креће из супротног смера је:

 • а) мимоилажење,
 • б) обилажење,
 • в) претицање,
 • г) пропуштање.

 • 2. Да ли возач мора дати овлашћеном лицу на увид возачку дозволу, односно пробну возачку дозволу, при контроли у саобраћају на путу?

 • а) Да.
 • б) Не, ако је на увид дата лична карта помоћу које се може извршити провера у јединственом регистру возача.
 • в) Не, ако је на увид дата међународна возачка дозвола.

 • 3. Незгода у којој је порушена дворишна ограда при излетању возила са пута:

 • а) је саобраћајна незгода јер је начињена материјална штета,
 • б) није саобраћајна незгода јер у незгоди учествовало само једно возило,
 • в) није саобраћајна незгода јер нема погинулих или повређених лица,
 • г) није саобраћајна незгода јер је материјална штета начињена ван пута.

 • 4. Услови смањене видљивости на путу у насељу су услови у којима је видљивост мања од:

 • а) 100 m,
 • б) 150 m,
 • в) 200 m,
 • г) 250 m.

 • 5. Коришћење возачке дозволе чији је нестанак возач пријавио надлежном органу:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено,
 • в) је дозвољено само у случају одузимања дупликата возачке дозволе.

 • 6. Возило мора бити оптерећено тако да:

 • а) осовинска оптерећења погонске осовине могу прелазити вредности декларисане од стране произвођача и наведене на произвођачкој таблици на возилу под условом да укупна маса не прелази највећу дозвољену масу возила,
 • б) осовинска оптерећења не прелазе вредности декларисане од стране произвођача и наведене на произвођачкој таблици на возилу,
 • в) осовинска оптерећења могу прелазити вредности декларисане од стране произвођача и наведене на произвођачкој таблици на возилу под условом да укупна маса не прелази највећу дозвољену масу возила.

 • 7. За време управљања возилом које је означено регистарским таблицама за привремено означавање возач код себе мора имати:

 • а) доказ о власништву возила,
 • б) потврду о коришћењу таблица за привремено означавање возила,
 • в) потврду о техничкој исправности возила.

 • 8. На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака Т означава:

 • а) да пнеуматик може да се нарезује,
 • б) брзинску ознаку пнеуматика,
 • в) да је пнеуматик радијални.

 • 9. Утовар или истовар терета на путу:

 • а) може се обављати само ако је одобрен од стране управљача пута,
 • б) мора се обављати тако да не омета, односно не угрожава, остале учеснике у саобраћају,
 • в) може се обављати само ако је дозвољен саобраћајним знаком.

 • 10. Ради утврђивања присуства алкохола у организму возач по налогу овлашћеног лица:

 • а) је дужан да поступи без одлагања и омогући вршење испитивања помоћу одговарајућих средстава (алкометар и др.),
 • б) није дужан да омогући вршење испитивања помоћу одговарајућих средстава (алкометар и др.), у случају да захтева да се изврши анализа крви, односно крви и урина у одговарајућој установи,
 • в) није дужан да омогући вршење испитивања помоћу одговарајућих средстава (алкометар и др.), уколико прекине са управљањем моторним возилом.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. У ситуацији приказаној на слици поступање возача, у погледу пропуштања учесника у саобраћају нараскрсници, регулисано је:

 • а) правилом саобраћаја које регулише првенство пролаза,
 • б) постављеним саобраћајним знаком,
 • в) постављеном ознаком на коловозу.

 • 13. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) из дворишта у саобраћај морате се укључити уз помоћ лица које ће Вас са погодног места ван возила обавестити о тренутку када се могу безбедно укључити,
 • б) из дворишта у саобраћај можете се укључити уз помоћ саобраћајног огледала јер Вам оно обезбеђује потребну прегледност за безбедно укључење,
 • в) безбедно укључивање из дворишта у саобраћај мора Вам обезбедити лице које се налази у возилу и има бољу прегледност.

 • 14. У ситуацији приказаној на слици принудно заустављено возило (са постављеним сигурносним троуглом):

 • а) означено је на прописан начин,
 • б) није означено на прописан начин.

 • 15. На возилу које је заустављено или паркирано на коловозу, ноћу и у условима смањене видљивости, на делу пута где је улично осветљење такво да је возило довољно видљиво, на за то посебно обележеном месту:

 • а) морају бити укључена позициона, односно паркирна, светла,
 • б) не морају бити укључена позициона, односно паркирна, светла,
 • в) морају бити укључена кратка и позициона светла.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици можете:

 • а) извршити скретање удесно,
 • б) извршити скретање улево,
 • в) наставити кретање право,
 • г) наставити кретање у сва три смера, уколико не ометате или угрожавате безбедност саобраћаја.

 • 17. Прикључно возило за трактор може бити вучено од стране:

 • а) свих моторних возила, када конструкција моторног и прикључног возила то омогућава,
 • б) трактора,
 • в) трактора и мотокултиватора.

 • 18. Возач којем је дозвољен пролаз према светлосном саобраћајном знаку, при наиласку на пешачки прелаз преко кога прелази пешак:

 • а) дужан је да звучним знаком упозори пешака,
 • б) дужан је да пропусти пешака,
 • в) није дужан да пропусти пешака.

 • 19. У ситуацији приказаној на слици, на аутопуту:

 • а) је дозвољено да се врши полукружно окретање возилом, ако се тиме не угрожавају други учесници у саобраћају,
 • б) није дозвољено да се врши полукружно окретање возилом,
 • в) је дозвољено да се врши полукружно окретање возилом, ако се може извршити без маневрисања и ако се тиме не угрожавају други учесници у саобраћају.

 • 20. У ситуацији приказаној на слици претицање теретног возила:

 • а) Вам је дозвољено,
 • б) није Вам дозвољено,
 • в) је дозвољено када возило испред Вас заврши претицање.

 • 21. У ситуацији приказаној на слици, претицање колоне возила под пратњом:

 • а) Вам је дозвољено,
 • б) није Вам дозвољено,
 • в) Вам је дозвољено само уз употребу светлосног знака упозорења.

 • 22. У ситуацији приказаној на слици, према ознакама на коловозу, возачу путничког возила претицање:

 • а) није дозвољено,
 • б) је дозвољено,
 • в) је дозвољено, јер претиче споро возило.

 • 23. У ситуацији приказаној на слици, возачу путничког возила претицање мотокултиватора:

 • а) је дозвољено,
 • б) је дозвољено, јер има довољно простора да се мимоиђе са возилом које долази из супротног смера,
 • в) није дозвољено.

 • 24. У ситуацији приказаној на слици моторно возило које вуче неисправно моторно возило:

 • а) испуњава прописане услове за вучу неисправних возила,
 • б) не испуњава прописане услове за вучу неисправних возила.

 • 25. У ситуацији приказаној на слици, на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због сужења пута са обе стране:

 • а) возач скупа возила је дужан да кретањем уназад до погодног места омогући мимоилажење,
 • б) возач теретног возила дужан је да кретањем уназад до погодног места омогући мимоилажење,
 • в) возачи ће се визуелном комуникацијом, покретима руком, давањем звучног или светлосног знака упозорења, споразумети ко ће се кретати уназад да би се мимоишли.

 • 26. У ситуацији приказаној на слици скретање удесно је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 1 и 2.

 • 27. У ситуацији приказаној на слици сигурносни троугао:

 • а) је постављен на прописаној удаљености,
 • б) није постављен на прописаној удаљености.

 • 28. Уређаји за давање посебних звучних и светлосних знакова возила под пратњом:

 • а) могу бити уграђени и постављени само на возилима надлежних државних органа,
 • б) могу бити уграђени и постављени на возилима, уз добијање дозволе од надлежног државног органа,
 • в) могу бити уграђени и постављени на возилима, ако су након уградње тих уређаја испитана од стране овлашћене организације.

 • 29. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да омогућите укључивање једног возила у саобраћајну траку којом се крећете,
 • б) дужни сте да омогућите укључивање оба возила у саобраћајну траку којом се крећете, јер су започела извођење те радње,
 • в) нисте дужни да омогућите укључивање возила у саобраћајну траку којом се крећете, али ћете то омогућити с обзиром да сте на време уочили њихову намеру и на тај начин избећи настанак опасне ситуације уколико та возила наставе започету радњу.

 • 30. Постављање предмета који својим обликом, бојом, изгледом или местом постављања, подражавају или личе на саобраћајну сигнализацију или заслепљују учеснике у саобраћају или одвраћају њихову пажњу у мери која може бити опасна за безбедност саобраћаја, учесницима у саобраћају:

 • а) није дозвољено,
 • б) је дозвољено, само у случају означавања гараже и колског прилаза,
 • в) је дозвољено када је надлежни орган локалне самоуправе издао одобрење за постављање таквих предмета.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места на коме пут наилази на обалу,
 • б) близину места на коме се на путу налази покретни мост,
 • в) близину дела пута на коме коловоз под одређеним атмосферским условима или сличним околностима има клизаву површину.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) приближавање делу пута са више опасних кривина од којих је прва налево,
 • б) приближавање делу пута са више опасних кривина од којих је прва на десно,
 • в) приближавање делу пута са више кривина или са узастопним кривинама, које су опасне по својим физичким карактеристикама или због недостатка прегледности.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину дела пута опасног због преласка дивљачи преко пута,
 • б) близину дела пута на коме домаће животиње под надзором прелазе преко пута или се крећу дуж пута,
 • в) стазу којом се морају кретати јахачи, а по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) страну пута на којој је забрањено паркирање возила,
 • б) део пута на који се забрана паркирања односи у парне дане,
 • в) део пута на који се забрана паркирања односи у непарне дане.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) гаражу са паркинг местима,
 • б) паркиралиште на коме је паркирање возила временски ограничено,
 • в) паркиралиште где возило може да се паркира и да се путовање настави неким другим транспортним средством, које може бити приказано симболом.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) Излаз за пешаке у случају опасности,
 • б) близину објекта намењеног за рекреацију испортске активности,са десне стране пута,
 • в) место на коме се налази подземни или надземни пешачки прелаз

 • 37. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Обавезно заустављање“, означава:

 • а) пружање пута са првенством пролаза,
 • б) близину и положај пута који нема излаз (слепи пут),
 • в) смер којим се возила морају кретати.

 • 38. Ознака приказана на слици („Стрелица“) служи за:

 • а) обавештавање возача о намени саобраћајне траке,
 • б) означавање смера кретања у гаражама,
 • в) скретање саобраћаја.

 • 39. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) приближавање кривини на лево, опасној због физичких карактеристика или недовољне прегледности,
 • б) пут са једносмерним саобраћајем,
 • в) место где се наилази на оштру кривину.

 • 40. Ознаку приказану на слици возач може обићи:

 • а) само са леве стране,
 • б) само са десне стране,
 • в) са обе стране.

 • 41. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) зону у којој је брзина кретања возила ограничена до 30 km/h,
 • б) место од којег почиње зона успореног саобраћаја,
 • в) место од којег почиње зона школе.

 • 42. Ознака на коловозу приказана на слици означава:

 • а) зону пешачког прелаза у зони школе,
 • б) саобраћајне траке за возила која врше организовани превоз деце,
 • в) место резервисано за стајалиште за школски аутобус.