<< Testovi

1. Сваки учесник у саобраћају дужан је да се понаша: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) на начин који ће му омогућити да што пре безбедно стигне на одредиште,
 • б) на начин којим неће ометати, угрозити или повредити друге учеснике,
 • в) на начин којим може ометати, али не и повредити или угрозити друге учеснике у саобраћају,
 • г) тако да предузме све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводи у опасност.

 • 2. Теретно возило је приказано на слици број:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 3. Саобраћајнe тракe, на аутопуту, су на слици означене бројевима:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) 1 и 3,
 • б) 2 и 3,
 • в) 4, 5 и 6,
 • г) 4 и 5,
 • д) 7 и 8.

 • 4. Трамвајска баштица је на слици означена бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 5. Ознака на возилу којом се означава да је возило уписано у јединствени регистар возила је:

 • а) регистарска таблица,
 • б) таблица за привремено означавање,
 • в) саобраћајна дозвола.

 • 6. Светлост светала за маглу мора бити:

 • а) беле или жуте боје,
 • б) боје одређене од стране произвођача возила,
 • в) само жуте боје.

 • 7. На контролни технички преглед се може упутити возило:

 • а) које је у возном стању,
 • б) које није у возном стању,
 • в) којем су у саобраћајној незгоди оштећени уређаји и склопови битни за безбедно учествовање у саобраћају.

 • 8. На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака R означава:

 • а) да пнеуматик може да се нарезује,
 • б) брзинску ознаку пнеуматика,
 • в) да је пнеуматик радијални.

 • 9. Возило које са теретом премашује највећу дозвољену ширину прописану техничким нормативима за ту врсту возила, може да учествује у саобраћају на путу:

 • а) само уз посебну дозволу надлежног органа,
 • б) уколико су за возило издате регистарске таблице црвене боје,
 • в) само уколико највећу дозвољену ширину премашује највише за 1 m.

 • 10. Возач може захтевати да се изврши анализа крви, односно крви и урина или других телесних материја, у одговарајућој установи, о сопственом трошку ако оспорава резултате добијене извршеним испитивањем помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.):

 • а) у писаној форми, на лицу места, у записник у коме су утврђени резултати испитивања,
 • б) усмено на лицу места,
 • в) у писаној форми, у року од 24 сата након извршеног испитивања.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

 • а) постављеним саобраћајним знаком,
 • б) правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
 • в) светлосним саобраћајним знаком.

 • 13. Возач који показивачем правца даје прописани знак при извођењу радње мора давати знак:

 • а) само на почетку извођења радње,
 • б) само док се не увери да су други учесници у саобраћају схватили његову намеру,
 • в) за све време вршења радње возилом, а по извршеној радњи мора престати са давањем тог знака.

 • 14. У ситуацији приказаној на слици возач путничког возила:

 • а) дужан је да пропусти возило које се креће са његове десне стране,
 • б) има првенство пролаза у односу на возило које се креће са његове десне стране,
 • в) дужан је да скретање изврши из саобраћајне траке која је уз десну ивицу коловоза, након пропуштања возила које се креће том траком.

 • 15. У ситуацији приказаној на слици, на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због сужења пута са обе стране:

 • а) возач путничког возила дужан је да кретањем уназад до погодног места омогући мимоилажење,
 • б) возач аутобуса је дужан да кретањем уназад до погодног места омогући мимоилажење,
 • в) возачи ће се визуелном комуникацијом, покретима руком, давањем звучног или светлосног знака упозорења, споразумети ко ће се кретати уназад да би се мимоишли.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) зауставићете се и пропустити путничко возило,
 • б) дужни сте да пропустите путничко возило,
 • в) имате првенство пролаза у односу на путничко возило.

 • 17. Вучење неисправног возила није дозвољено:

 • а) само на аутопуту,
 • б) само на мотопуту,
 • в) на аутопуту и мотопуту.

 • 18. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да се зауставите испред браника,
 • б) можете прећи преко железничке пруге уколико постоји довољно простора испод браника.

 • 19. На аутопуту:

 • а) је дозвољено да се врши полукружно окретање возилом, ако постоји могућност проласка у коловозну траку за супротни смер,
 • б) није дозвољено да се врши полукружно окретање возилом,
 • в) је дозвољено да се врши полукружно окретање возилом, ако постоји могућност проласка у коловозну траку за супротни смер и ако се може извршити без маневрисања.

 • 20. У ситуацији приказаној на слици претицање возила испред Вас:

 • а) није дозвољено,
 • б) је дозвољено.

 • 21. Ако у ситуацији приказаној на слици, не пропустите пешака, бићете кажњени:

 • а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 3 казнена поена,
 • б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
 • в) новчаном казном од 5.000 динара.

 • 22. Јавна исправа (решење) која са регистрационом налепницом даје право на коришћење возила у саобраћају за време важења регистрационе налепнице је:

 • а) регистарска таблица,
 • б) саобраћајна дозвола,
 • в) возачка дозвола.

 • 23. Ако се у ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, крећете брзином од 80 km/h, заштитна мера забране управљања моторним возилом Вам се:

 • а) изриче,
 • б) не изриче.

 • 24. Возач не сме да заустави или паркира возило:

 • а) на прелазу бициклистичке стазе преко коловоза као и на удаљености мањој од 10 m од прелаза,
 • б) на прелазу бициклистичке стазе преко коловоза као и на удаљености мањој од 5 m од прелаза,
 • в) само на прелазу бициклистичке стазе преко коловоза.

 • 25. У ситуацији приказаној на слици, на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због сужења пута са обе стране:

 • а) возач возила које се креће уз нагиб дужан је да заустави своје возило јер има погодно место за заустављање, које омогућава безбедно мимоилажење,
 • б) возач возила које се креће низ нагиб је дужан да се заустави и кретањем уназад до погодног места омогући мимоилажење,
 • в) возачи ће се визуелном комуникацијом, покретима руком, давањем звучног или светлосног знака упозорења, споразумети о најбезбеднијем начину мимоилажења.

 • 26. У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:

 • а) 1,
 • б) 2.

 • 27. У ситуацији приказаној на слици паркирање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено.

 • 28. У ситуацији приказаној на слици претицање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено.

 • 29. У ситуацији приказаној на слици, саобраћајна трака са изменљивим смером кретања на којој је саобраћај регулисан семафорима је означена бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3.

 • 30. Светлосне ознаке на путу ван насељених места означавају:

 • а) ивицу коловоза,
 • б) место на којем пут прелази преко трамвајске пруге у истом нивоу,
 • в) слободан профил пута.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) приближавање кривини на лево, опасној због физичких карактеристика или недовољне прегледности,
 • б) смер којим се возила морају кретати,
 • в) пут са једносмерним саобраћајем.

 • 32. Сигнална табла, приказана на слици, поставља се:

 • а) на „Раздвајајућу ограду“ којом је извршено скретање саобраћаја у десну страну
 • б) на задњи део моторних возила или приколице, када је возило заустављено,
 • в) на „Чеони браник“ којим је извршено ограђивање радилишта или привремених препрека на путу са чеоне стране,

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на коме се налази подземни пролаз за возила,
 • б) пружанје пута са једносмерним саобраћајем,
 • в) коловоз,односно део коловоза којим се возила морају кретати приликом обилаженја пешачкиј острва,острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу,

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину царинарнице, односно места где се возило мора зауставити из разлога означеног на знаку,
 • б) близину полиције, односно места где се возило мора зауставити из разлога означеног на знаку,
 • в) близину наплатног места за путарину, односно места где се возило мора зауставити из разлога означеног на знаку.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на коме се завршава саобраћајна трака која је намењена само за кретање аутобуса,
 • б) саобраћајну траку којом је забрањено кретање аутобуса,
 • в) место на коме се завршава саобраћајна трака намењена само за кретање возила јавног превоза путника.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) обавештење возачима о удаљености до места на коме полицијски службеник врши контролу саобраћаја.
 • б) обавештење возачима о удаљености до места на коме се одржава спортска приредба на путу,
 • в) обавештење возачима о удаљености до места на коме је, због радова на путу, привремених препрека или оштећења коловоза, уведено наизменично пропуштање возила, које непосредно регулишу овлашћена лица.

 • 37. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Пут са првенством пролаза“, означава:

 • а) пружање пута са првенством пролаза,
 • б) близину и положај пута који нема излаз (слепи пут),
 • в) смер којим се возила морају кретати.

 • 38. У ситуацији приказаној на слици линија која означава ивицу возне површине коловоза је означена бројевима:

 • а) 1 и 4,
 • б) 2 и 3,
 • в) 1 и 3,
 • г) 1 и 2.

 • 39. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) претходно обавештење возачу ради престројавања на раскрсници на путевима са више саобраћајних трака,
 • б) близину и положај пута који нема излаз (слепи пут),
 • в) близину места или место на коме се налази станица за прву помоћ.

 • 40. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину дела пута на коме је коловоз нераван због близине опасног превоја пута или веће избочине на коловозу,
 • б) близину дела пута на коме је коловоз нераван због постојања опасних избочина и улегнућа,
 • в) наилазак на место где су постављени елементи за успоравање саобраћаја.

 • 41. Разделна удвојена комбинована линија даје могућност преласка преко те линије или кретања по њој:

 • а) за возила која се крећу коловозном траком којој је ближа испрекидана линија,
 • б) за возила која се крећу коловозном траком којој је ближа неиспрекидана линија,
 • в) за сва возила из обе коловозне траке под условом да не угрожавају возила из супротног смера.

 • 42. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) морате се увек зауставити непосредно испред линије заустављања,
 • б) морате се зауставити на линији прегледности или испред линије заустављања,
 • в) зауставићете се пре линије заустављања ради уступања првенства пролаза, ако за то постоји потреба.