<< Testovi

1. Радња коју учесник у саобраћају предузима како би омогућио кретање другог учесника у саобраћају који има првенство пролаза, тако да не дође до промене дотадашњег начина кретања учесника у саобраћају који има првенство пролаза, односно до њиховог контакта је:

 • а) мимоилажење,
 • б) обилажење,
 • в) претицање,
 • г) пропуштање.

 • 2. Из саобраћаја ће бити искључено возило: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) које супротно прописима има уграђено жуто ротационо или трепћуће светло,
 • б) које супротно прописима има уграђене уређаје за давање посебних светлосних и звучних знакова, а возач уређаје не уклони у року којим му је то одређено наредбом полицијског службеника,
 • в) које је уместо регистарским таблицама означено непрописним таблицама,
 • г) на коме регистарске таблице нису постављене на прописан начин.

 • 3. Ако се иза возила или групе возила, због споре вожње створила колона возила:

 • а) возило или група возила ће бити искључена из саобраћаја,
 • б) кретање возила или групе возила може бити привремено забрањено, за разумно време, а најдуже 30 минута,
 • в) возила или група возила ће бити искључена из саобраћаја и одузете саобраћајне дозволе док постоје разлози за искључење.

 • 4. Скуп возила је приказан на слици број:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 5. Кочни систем моторних возила највеће дозвољене масе до 3.500 kg мора да оствари функције:

 • а) радног кочења и паркирног кочења,
 • б) радног кочења и помоћног кочења,
 • в) радног кочења, помоћног кочења и паркирног кочења.

 • 6. Светлосни и светлосно сигнални уређаји, постављени на предњој страни моторног и прикључног возила, немогу бити изведени тако да дају светлост:

 • а) црвене боје видљиву са предње стране возила, осим у случајевима предвиђеним прописима о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу,
 • б) жуте боје видљиву са предње стране возила,
 • в) беле боје видљиву са предње стране возила, осим у случајевима предвиђеним прописима о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу.

 • 7. Технички преглед моторног, односно прикључног возила се врши ради утврђивања да ли: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) испуњава техничке прописе и услове за учешће у саобраћају,
 • б) је преправљено у складу са смерницама које одређује произвођач возила,
 • в) је усаглашено са једнообразним техничким условима у складу са прописима о хомологацији,
 • г) је возило технички исправно.

 • 8. У теретним возилима се мора налазити опрема за пружање прве помоћи:

 • а) величине „А“,
 • б) величине „В“,
 • в) величине „А“ или величине „В“.

 • 9. Терет на моторном возилу може да пређе најистуренију тачку на предњој страни возила највише до:

 • а) 1,5 m,
 • б) 1 m,
 • в) 1/6 своје дужине

 • 10. Из саобраћаја ће бити искључено возило: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) које није у прописаном року подвргнуто периодичном прегледу уређаја за погон возила на гас,
 • б) које је појединачно произведено или преправљено, а није извршено испитивање и издато уверење о испитивању,
 • в) које учествује у саобраћају за време трајања искључења,
 • г) којим се превози већи број лица од броја колико је означено у саобраћајној дозволи.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. Возач који наиђе на предмет или препреку на путу које угрожавају безбедност саобраћаја које није у могућности да уклони:

 • а) мора да се заустави и сачека да препрека буде уклоњена,
 • б) може наставити даље кретање, јер не потичу са његовог возила,
 • в) може наставити даље кретање, али мора да обавести полицију или предузеће које се стара о одражавању пута.

 • 13. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) можете нагло да успорите возило, ради избегавања непосредне опасности,
 • б) не смете нагло да успорите возило, в)
 • в) не смете нагло да успори возило, већ ће саобраћајну незгоду избећи променом правца кретања возила.

 • 14. На путу за саобраћај возила у оба смера са три саобраћајне траке, возач:

 • а) сме да се креће саобраћајном траком која се налази уз леву ивицу пута у правцу кретања возила, у случају претицања или обилажења,
 • б) не сме да се креће саобраћајном траком која се налази уз леву ивицу пута у правцу кретања возила,
 • в) сме да се креће саобраћајном траком која се налази уз леву ивицу пута у правцу кретања возила, у случају застоја.

 • 15. На делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће или је веома отежано:

 • а) возач возила које се креће уз нагиб дужан је да заустави своје возило ако испред себе има погодно место за заустављање, које омогућава безбедно мимоилажење,
 • б) возач возила које се креће уз нагиб нема обавезу заустављања без обзира на постојање места за његово заустављање, јер је возач возила које се креће низ нагиб дужан да омогући мимоилажење,
 • в) возила могу наставити кретање коришћењем површине банкине или тротоара, које омогућавају њихово мимоилажење.

 • 16. Возач који жели да прође кроз раскрсницу, на којој има првенство пролаза:

 • а) не сме возилом да уђе у раскрсницу, ако ће због густине саобраћаја стати у раскрсници или на пешачком прелазу и тиме ометати или онемогућити саобраћај возила, односно пешака,
 • б) мора возилом да уђе у раскрсницу, без обзира на густину саобраћаја, да не би ометао возила која се крећу иза њега,
 • в) може возилом ући у раскрсницу ако му густина саобраћаја дозвољава да не стане на пешачком прелазу, иако тиме омета саобраћај возила.

 • 17. Ноћу и дању у случају смањене видљивости, дозвољена је вуча неисправног моторног возила:

 • а) ако на својој задњој страни има исправне катадиоптере или ако је вучено од стране моторног возила које при вучењу има укључено плаво трепћуће или ротационо светло,
 • б) ако на својој задњој страни има укључена задња позициона светла или ако је вучено од стране моторног возила које при вучењу има укључено жуто ротационо светло,
 • в) ако на својој задњој страни има исправно задње светло за маглу или ако је вучено од стране моторног возила које при вучењу има укључено плаво или жуто трепћуће, односно ротационо светло.

 • 18. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите пешака који је већ ступио на коловоз,
 • б) дужни сте да звучним знаком упозорите пешака јер не прелази коловоз на обележеном пешачком прелазу,
 • в) нисте дужни да пропустите пешака.

 • 19. На мотопуту:

 • а) је дозвољено да се врши полукружно окретање возилом,
 • б) није дозвољено да се врши полукружно окретање возилом,
 • в) је дозвољено да се врши полукружно окретање возилом, ако се може извршити без маневрисања.

 • 20. Пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у саобраћају који се креће коловозом у истом смеру је:

 • а) мимоилажење,
 • б) обилажење,
 • в) претицање,
 • г) пропуштање.

 • 21. Ако се у ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, крећете брзином од 57 km/h, бићете кажњени:

 • а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 4 казнених поена,
 • б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
 • в) новчаном казном од 3.000 динара.

 • 22. Радна машина је приказана на слици број:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 23. Возачу који претиче возило на начин да прелази возилом преко неиспрекидане уздужне линије при чему користи саобраћајну траку намењену за кретање возила из супротног смера, заштитна мера забране управљања моторним возилом:

 • а) изриче се,
 • б) не изриче се.

 • 24. Возач не сме да заустави или паркира возило: (Заокружити два одговора)

 • а) изнад улаза у канализацију,
 • б) у близини стуба јавне расвете,
 • в) у близини школе,
 • г) изнад прикључка на водоводну мрежу.

 • 25. Возач је дужан да звучни знак упозорења даје:

 • а) у мери која је довољна да се други учесници у саобраћају упозоре,
 • б) тако да не траје дуже од 3 секунде,
 • в) најмање 5 секунди.

 • 26. На возила са првенством пролаза, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, не примењују се одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима о: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) употреби светала,
 • б) поступању по светлосним саобраћајним знаковима,
 • в) пропуштању пешака,
 • г) забрани пресецања колоне пешака.

 • 27. У ситуацији приказаној на слици паркирање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено.

 • 28. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) возило под пратњом има првенство пролаза,
 • б) првенство пролаза је регулисано саобраћајним знаковима.

 • 29. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) зауставићете се пре линије заустављања ради уступања првенства пролаза, ако за то постоји потреба,
 • б) морате се увек зауставити непосредно испред линије заустављања,
 • в) морате се зауставити на линији прегледности или испред линије заустављања.

 • 30. У ситуацији приказаној на слици, уређаји којима се забрањује и спречава прелазак возила су:

 • а) браници,
 • б) полубраници,
 • в) запречне траке.

 • 31. Опрема приказана на слици („Запречно уже“) означава:

 • а) ивицу радилишта, односно простора са привременим препрекама на путевима,
 • б) забрану и спречавање преласка возила преко железничке пруге,
 • в) место на путу на којем је паркирано „тешко возило“.

 • 32. Опрема приказана на слици („Раздвајајућа ограда“) означава:

 • а) место на путу где постоје елементи за успоравање саобраћаја,
 • б) место на путу где је неопходно извршити раздвајање супротних смерова кретања, скретање саобраћаја и раздвајање површине коловоза на којој је дозвољено кретање од површине на којој кретање возила није дозвољено,
 • в) место за раздвајање паркиралишта од зауставне траке на аутопуту и мотопуту.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе експлозив или лако запаљиве материје,
 • б) пут, или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе опасне терете.
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за теретна возила.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) забрану ступања возила на уски део пута пре него што тим делом пређу возила из супротног смера,
 • б) обавештење возачу да на уском пролазу има право првенства у односу на возила која долазе из супротног смера,
 • в) близину места на коме се прелази са дела пута на коме се саобраћај одвија само у једном смеру на део тог пута на коме се привремено или стално саобраћај врши у оба смера.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места или место на коме се налази терен уређен за излетнике,
 • б) близину терена или терен за боравак у приколицама,
 • в) близину терена или терен за камповање под шаторима и у приколицама.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) правац пута до одредишта или карактеристичног објекта,
 • б) претходно обавештење возачу ради престројавања на раскрсници на путевима са више саобраћајних трака,
 • в) потврду правца кретања после проласка раскрснице.

 • 37. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

 • а) паркирање на коловозу под углом, у односу на подужну осу коловоза,
 • б) паркирање на коловозу паралелно са подужном осом коловоза,
 • в) паркирање на коловозу управно на подужну осу коловоза.

 • 38. Попречна ознака на коловозу означена на слици („Граничник“) означава:

 • а) место затварања траке, отварања траке, односно затварања саобраћајне траке резервисане за возила јавног превоза путника,
 • б) део коловоза на коме је забрањен саобраћај због уливања саобраћаја са прилазног пута,
 • в) део површине коловоза намењен за принудно заустављање и паркирање.

 • 39. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) назив путног објекта од посебног значаја и његову удаљеност од саобраћајног знака (вијадукт, тунел и сл.),
 • б) назив путног објекта од посебног значаја (вијадукт, тунел и сл.),
 • в) назив путног објекта од посебног значаја и његова надморска висина.

 • 40. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) завршетак зоне у којој је ограничена брзина кретања возила до 30 km/h,
 • б) место где се завршава зона успореног саобраћаја,
 • в) место где се завршава зона школе.

 • 41. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) се морате зауставити непосредно пре линије заустављања,
 • б) се морате зауставити непосредно испред запречног средства (покретне рампе),
 • в) се можете зауставити непосредно пре линије заустављања или испред запречног средства (покретне рампе).

 • 42. Ознака приказана на слици означава:

 • а) сталну препреку унутар габарита слободног профила пута,
 • б) вертикалну запреку,
 • в) запречну траку.