<< Testovi

1. Пролажењем возила поред препреке на путу, у ситуацији приказаној на слици, вршите:

 • а) мимоилажење,
 • б) обилажење,
 • в) претицање.

 • 2. Простор без седишта са доступним елементима за монтажу седишта у возилу представља:

 • а) место за седење само ако има и сигурносне појасеве,
 • б) место за седење само ако има и доступне прикључке сигурносних појасева,
 • в) место за седење.

 • 3. Возило је бицикл ако истовремено испуњава следеће услове: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h,
 • б) његова највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW,
 • в) има најмање два точка,
 • г) има два точка,
 • д) покреће се снагом возача, односно путника, која се помоћу педала или ручица преноси на точак, односно точкове.

 • 4. Ознака на возилу којом се одређује да возило може да учествује у саобраћају у одређеном временском року је:

 • а) регистарска таблица,
 • б) регистрациона налепница,
 • в) саобраћајна дозвола.

 • 5. Светлосни и светлосно сигнални уређаји, постављени на задњој страни моторног и прикључног возила не могу бити изведени тако да дају светлост:

 • а) беле боје видљиву са задње стране возила, осим у случајевима предвиђеним прописима о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу,
 • б) жуте боје видљиву са задње стране возила,
 • в) црвене боје видљиву са задње стране возила.

 • 6. Светлосни сноп дугог светла моторних возила, осим трактора, мора да осветли:

 • а) најмање 40 m пута,
 • б) најмање 80 m пута,
 • в) најмање 100 m пута.

 • 7. Редовни шестомесечни технички преглед се мора обавити:

 • а) пре истека рока од шест месеци од дана претходног редовног техничког прегледа возила,
 • б) најкасније 15 дана после истека важења регистрационе налепнице,
 • в) пре истека рока од шест месеци од дана почетка важења регистрационе налепнице.

 • 8. Резервни точак:

 • а) не мора постојати у прикључним возилима,
 • б) мора постојати у свим прикључним возилима,
 • в) мора постојати у свим прикључним возилима, осим у једноосовинским приколицама.

 • 9. Кретање по путу возила, односно скупа возила, је ванредни превоз ако укупна маса возила, односно скупа возила, прелази:

 • а) највећу дозвољену укупну масу возила, односно скупа возила,
 • б) највећу дозвољену масу возила, односно скупа возила,
 • в) носивост возила, односно скупа возила.

 • 10. Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) управља возилом за време трајања заштитне мере или мере безбедности,
 • б) управља возилом које је оптерећено преко своје носивости за више од 5%,
 • в) нема возачку дозволу за управљање возилом оне категорије којој припада возило којим управља,
 • г) прође светлосни саобраћајни знак када је тим знаком забрањен пролаз.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. Предмет односно материју која се налази на путу и која потиче са возила којим возач управља, возач је дужан да:

 • а) без одлагања уклони са пута,
 • б) настави даље кретање, јер би заустављањем ометао друге учеснике у саобраћају,
 • в) настави даље кретање и обавести полицију или предузеће које се стара о одражавању пута.

 • 13. У ситуацији приказаној на слици, приликом приближавања раскрсници:

 • а) морате нагло успорити возило,
 • б) успоравање возила извршићете на начин којим нећете угрозити, односно ометати возача возила које се креће иза Вас,
 • в) не морате мењати брзину кретања возила.

 • 14. Возач не сме да заустави или паркира возило: (Заокружити два одговора)

 • а) на путу ван насеља,
 • б) у непрегледној кривини,
 • в) на низбрдици,
 • г) у близини врха превоја.

 • 15. На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, возач је дужан да уместо дугих светала употребљава кратка: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) ако омета управљача шинског возила или пловила,
 • б) на путу у насељу на одстојању мањем од 250 m од возила које му долази у сусрет,
 • в) за време магле,
 • г) на путу у насељу.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
 • б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај,
 • в) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
 • г) дужни сте да пропустите оба возила.

 • 17. У ситуацији приказаној на слици одстојање између вучног и вученог моторног возила које се вуче помоћу круте везе

 • а) мора да износи од 3 m до 5 m,
 • б) мора да износи мање од 3 m,
 • в) може да износи и мање од 3 m али не више од 5 m.

 • 18. На прелазу пута преко железничке пруге возач:

 • а) има првенство пролаза у односу на шинско возило
 • б) је дужан да пропусти шинско возило,
 • в) је дужан да пропусти шинско возило, када оно долази са десне стране, а има првенство пролаза када оно долази са леве стране.

 • 19. Под уређајима за осветљавање пута на моторним возилима, од набројаних, подразумевају се: (Заокружити три тачна одговора)

 • а) задње светло за маглу,
 • б) светла за маглу,
 • в) габаритна светла,
 • г) катадиоптери,
 • д) главни фарови,
 • ђ) светла за вожњу уназад.

 • 20. Прикључак за извођење радова је приказан на слици број:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 21. Ако се у ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, крећете брзином од 95 km/h, бићете кажњени:

 • а) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара и 6 казнених поена,
 • б) новчаном казном од 3.000 динара,
 • в) новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара и 10 казнених поена.

 • 22. Возило које је по конструкцији, уређајима, склоповима и опреми намењено и оспособљено да буде вучено од другог возила, а служи за превоз путника, односно ствари, односно за обављање радова је:

 • а) прикључно возило,
 • б) запрежно возило,
 • в) прикључак за извођење радова.

 • 23. Возач који се у зони школе у насељу, у 14:00 часова креће брзином од 100 km/h, казниће се:

 • а) новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара и 10 казнених поена,
 • б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
 • в) новчаном казном од 20.000 динара.

 • 24. Возач не сме да заустави или паркира возило:

 • а) на делу пута на коме постоји неиспрекидана разделна линија,
 • б) на делу пута на коме постоји удвојена неиспрекидана разделна линија,
 • в) на делу пута где би ширина слободног пролаза од заустављеног или паркираног возила до неиспрекидане разделне линије на коловозу била мања од три метра.

 • 25. Прикључно возило у саобраћају на путу смеју да вуку: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) радна машина,
 • б) мотокултиватор,
 • в) аутобус,
 • г) путничко возило.

 • 26. На возила под пратњом, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, се не примењују одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима о: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) пропуштању пешака,
 • б) забрани пресецања колоне пешака,
 • в) употреби светала,
 • г) поступању по светлосним саобраћајним знаковима.

 • 27. У ситуацији приказаној на слици паркирање возила је извршено на:

 • а) прописан начин,
 • б) непрописан начин,
 • в) прописан начин уколико је остављен слободан пролаз за пешаке најмање ширине 1,60 m.

 • 28. У ситуацији приказаној на слици возило полиције се:

 • а) не сме кретати брзином која је већа од 50 km/h,
 • б) може кретати брзином која је већа од 50 km/h,тако да не угрожава безбедност других учесника у саобраћају.

 • 29. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) можете се зауставити пре линије заустављања или на линији прегледности,
 • б) дужни сте да се зауставите непосредно пре линије заустављања,
 • в) дужни сте да се зауставите на линији прегледности.

 • 30. Светлосна ознака на путу ван насељених места, приказана на слици, представља:

 • а) значку за обележавање ивице коловоза,
 • б) стуб саобраћајног знака,
 • в) смероказ.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) правац пута до одредишта или карактеристичног објекта,
 • б) претходно обавештење возачу ради престројавања на раскрсници на путевима са више саобраћајних трака,
 • в) потврду правца кретања после проласка раскрснице.

 • 32. Опрема приказана на слици („Делинеатор“) користи се:

 • а) за означавање места на путу где се изводе краткотрајни радови,
 • б) за означавање врха разделног острва,
 • в) за раздвајање смерова кретања или вођење токова у случајевима скретања саобраћаја.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе материје које могу да изазову загађивање воде,
 • б) пут или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе експлозив или лако запаљиве материје,
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за теретна возила.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за ручна колица,
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за пешаке,
 • в) пут, односно део пута којим се морају кретати пешаци који гурају ручна колица.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место у насељу одакле се улази у зону у којој је спроведено опште ограничење трајања паркирања на одређено време, без обзира да ли се за паркирање на одређено време плаћа накнада или се не плаћа,
 • б) страну пута на којој је забрањено паркирање возила,
 • в) страну пута на којој је забрањено заустављање и паркирање возила.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) територију и назив насељеног места у које улази пут и границу од које почиње то насељено место,
 • б) место од кога почиње насеље и од кога се примењују прописи о саобраћају у насељу,
 • в) одредиште или објекат туристичког или историјског значаја.

 • 37. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

 • а) паркирање на коловозу под углом, у односу на подужну осу коловоза,
 • б) паркирање на коловозу паралелно са подужном осом коловоза,
 • в) паркирање на коловозу управно на подужну осу коловоза.

 • 38. Удвојена неиспрекидана разделна линија означава:

 • а) забрану прелажења преко те линије или кретања по њој, само када на путу постоји саобраћајни знак „Забрана претицања“,
 • б) забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији,
 • в) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило.

 • 39. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места или место на коме се налази хотел односно мотел,
 • б) близину места или место на коме се налази ресторан,
 • в) близину места или место на коме се налази кафана.

 • 40. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место одакле престаје забрана успостављена саобраћајним знаком којим је забрањено претицање свих моторних возила, осим мотоцикла без приколице, мопеда, лаких трицикала и лаких четвороцикала,
 • б) пут односно део пута на коме је забрањено претицање свих моторних возила, осим мотоцикала без приколице, мопеда, лаких трицикала и лаких четвороцикала,
 • в) место одакле престаје забрана претицања за теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 t да претичу друга моторна возила.

 • 41. Ознака приказана на слици („Паркинг место“) означава:

 • а) место за подужно паркирање,
 • б) место за управно паркирање,
 • в) место за косо паркирање.

 • 42. Линија заустављања, косници, граничници, пешачки прелази и прелази бициклитичке стазе преко коловоза су:

 • а) уздужне ознаке на коловозу,
 • б) попречне ознаке на коловозу,
 • в) остале ознаке на коловозу.