<< Testovi

1. Саобраћајнe тракe на слици су означене бројевима:

 • а) 1 и 2,
 • б) 2 и 3,
 • в) 1 и 3.

 • 2. Бициклистичка стаза је:

 • а) пут намењен искључиво за кретање бицикала,
 • б) пут намењен искључиво за кретање бицикала и мопеда,
 • в) саобраћајна трака намењена искључиво за саобраћај бицикала.

 • 3. Које од наведених услова мора испуњавати мотопут: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) пут код којег коловозне траке за саобраћај из супротних смерова морају бити физички одвојене,
 • б) пут који мора имати најмање две саобраћајне траке по смеру и једну зауставну траку за сваки смер,
 • в) државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала, путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без прикључних возила,
 • г) државни пут намењен за саобраћај свих моторних возила,
 • д) пут који је као такав обележен прописаним саобраћајним знаком.

 • 4. Возач који ноћу управља возилом на неосветљеном делу пута, а нема укључено ниједно светло за осветљавање пута нити предње позиционо светло, казниће се:

 • а) новчаном казном од 3.000 динара,
 • б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
 • в) новчаном казном од 5.000 динара.

 • 5. Из саобраћаја ће бити искључено возило: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) које не испуњава прописане услове у погледу димензија, највеће дозвољене укупне масе или осовинског оптерећења, а нема дозволу за ванредни превоз,
 • б) чија је највећа дозвољена маса већа од највеће дозвољене укупне масе,
 • в) чији терет на предњој страни прелази најудаљенију тачку до 1 m, а нема дозволу за ванредни превоз,
 • г) чија је највећа дозвољена маса већа од укупне масе возила,
 • д) које са теретом премашује највеће дозвољене димензије (дужина, ширина и висина) за поједине врсте возила, а нема дозволу за ванредни превоз.

 • 6. Када се укључе дуга светла за осветљавање пута, на контролној табли возила мора аутоматски да светли контролна лампа:

 • а) плаве боје,
 • б) жуте боје,
 • в) зелене боје.

 • 7. За време управљања возилом возач код себе:

 • а) не мора имати саобраћајну дозволу, ако је возило означено регистрационом налепницом, којој није истекао рок важења,
 • б) мора имати саобраћајну дозволу,
 • в) не мора имати саобраћајну дозволу, ако поседује полису обавезног осигурања од аутоодговорности.

 • 8. Постојање резервног точка у моторном возилу:

 • а) је обавезно,
 • б) није обавезно, ако постоји одговарајуће средство за привремено оспособљавање издуваног пнеуматика (нпр. спреј, пена у боци под притиском, комплет за брзу поправку пнеуматика и сл.),
 • в) није обавезно.

 • 9. Кретање по путу возила, односно скупа возила, који са теретом премашују највеће дозвољене димензије (дужина, ширина и висина) прописане техничким нормативима за поједине врсте возила је:

 • а) ванредни превоз,
 • б) пробна вожња,
 • в) превоз опасног терета.

 • 10. Преправка бочних стакала у равни возача, постављањем фолија или других материјала због затамњивања:

 • а) је дозвољена ако укупна вредност пригушења светла не прелази 30%,
 • б) је дозвољена без ограничења укупне вредности пригушења светла,
 • в) није дозвољена.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

 • а) ознаком на коловозу (линија заустављања),
 • б) знацима овлашћеног лица,
 • в) правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза.

 • 13. У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

 • а) није дозвољено,
 • б) дозвољено је путањом број 1, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
 • в) дозвољено је путањом број 2, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.

 • 14. На путу за саобраћај возила у једном смеру, возач:

 • а) сме да се креће у смеру супротном од дозвољеног, у случају да нема возила из супротног смера,
 • б) сме да се креће у смеру супротном од дозвољеног, у случају да постоје најмање две саобраћајне траке у том смеру,
 • в) не сме да се креће у смеру супротном од дозвољеног.

 • 15. Заустављено или паркирано возило на коловозу, ноћу и у условима смањене видљивости:

 • а) мора имати укључена позициона, односно паркирна светла,
 • б) не мора имати укључена светла,
 • в) мора имати укључена кратка светла.

 • 16. Возач возила које се са земљаног пута укључује на пут са савременим коловозним застором:

 • а) дужан је да пропусти само моторна возила која се крећу путем на који се укључује,
 • б) дужан је да пропусти сва возила која се крећу путем на који се укључује, само када је то одређено саобраћајним знаком,
 • в) дужан је да пропусти сва возила која се крећу путем на који се укључује и када тај пут није саобраћајним знаком означен као пут са првенством пролаза.

 • 17. На делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због чега једно од возила која се мимоилазе мора да се креће уназад, кретаће се уназад: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) свако возило које се сусрело са возилом које вуче прикључно возило,
 • б) возило које се креће низ нагиб, без обзира на врсту возила које се креће уз нагиб,
 • в) теретно возило које се сусрело са аутобусом,
 • г) возило које се креће уз нагиб, под условом да у непосредној близини има погодно место које омогућава његово заустављање и мимоилажење возила.

 • 18. У ситуацији приказаној на слици, возач последњег возила у заустављеној колони:

 • а) дужан је да укључи све показиваче правца на возилу,
 • б) дужан је да укључи леви показивач правца,
 • в) није дужан да укључи показиваче правца на возилу.

 • 19. Укупна маса до које може бити оптерећено прикључно возило из скупа возила одређује се:

 • а) на основу декларисане вредности највеће дозвољене масе одређене на произвођачкој таблици прикључног возила и декларисане вредности укупне масе прикључног возила коју може вући моторно возило одређене на произвођачкој таблици моторног возила,
 • б) само на основу декларисане вредности највеће дозвољене масе одређене на произвођачкој таблици прикључног возила,
 • в) само на основу декларисане вредности укупне масе прикључног возила коју може вући моторно возило одређене на произвођачкој таблици моторног возила.

 • 20. Делатност одржавања, поправљања или преправљања возила, може вршити:

 • а) физичко лице са одговарајућом школском спремом,
 • б) правно лице и предузетник који поседују дозволу надлежног органа,
 • в) свако физичко лице, правно лице или предузетник који поседују средства и простор за обављање тих послова.

 • 21. Возач који одбије да се подвргне утврђивању присуства у организму алкохола и/или психоактивних супстанци помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.), казниће се:

 • а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 4 казнена поена,
 • б) новчаном казном од 5.000 динара,
 • в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.

 • 22. Део укупне масе возила у хоризонталном положају којим његова осовина оптерећује коловоз у стању мировања возила је:

 • а) маса возила,
 • б) осовинско оптерећење,
 • в) носивост возила,
 • г) највећа дозвољена маса возила.

 • 23. Возачу коме ноћу на возилу нису укључена задња позициона светла, казниће се:

 • а) новчаном казном од 15.000 динара до 30.000 динара и 6 казнених поена,
 • б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
 • в) новчаном казном од 5.000 динара.

 • 24. Возач који на путу сусретне или га сустигне возило, односно возила са првенством пролаза, дужан је да: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) пропусти та возила,
 • б) им омогући мимоилажење и претицање, односно обилажење,
 • в) обавезно помери возило са коловоза,
 • г) обавезно заустави возило.

 • 25. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) возач путничког возила има првенство пролаза у односу на теретно возило,
 • б) возач теретног возила има првенство пролаза у односу на путничко возило.

 • 26. Возач који жели да прође кроз раскрсницу, када му је семафором то дозвољено:

 • а) мора возилом да уђе у раскрсницу, без обзира на густину саобраћаја, да не би ометао возила која се крећу иза њега,
 • б) може возилом ући у раскрсницу и због густине саобраћаја стати на пешачком прелазу, ако је пешацима семафором забрањен пролаз,
 • в) не сме возилом да уђе у раскрсницу, ако ће због густине саобраћаја стати у раскрсници или на пешачком прелазу и тиме ометати или онемогућити саобраћај возила, односно пешака.

 • 27. У ситуацији приказаној на слици, уколико желите да наставите кретање:

 • а) дужни сте да употребите звучни знак упозорења,
 • б) нисте дужни да употребите звучни знак упозорења,
 • в) дужни сте да употребите звучни и светлосни знак упозорења.

 • 28. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
 • б) паркирање или заустављање возила није дозвољено,
 • в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.

 • 29. Ознака приказана на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:

 • а) место резервисано за паркирање аутобуса и заустављање других возила,
 • б) место резервисано за аутобуско стајалиште,
 • в) место резервисано за такси возила или друга возила.

 • 30. Наизменично паљење два округла црвена светла, на семафору приказаном на слици, означава: (Заокружити три тачна одговора)

 • а) наилазак на место на коме пут прелази преко трамвајске пруге у истом нивоу,
 • б) приближавање воза,
 • в) спуштање браника или полубраника,
 • г) близину раскрснице на којој је саобраћај регулисан помоћу семафора.
 • д) да је браник или полубраник у спуштеном положају,
 • ђ) наилазак на опасну раскрсницу.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) излаз за пешаке у случају опасности
 • б) смр у коме се налази излаз за случај опасности и удаљеност до њега,
 • в) удаљеност до објекта намењеног за рекреацију и спортске активности,са десне стране пута,

 • 32. У ситуацији приказаној на слици постављена опрема означава:

 • а) ивицу коловоза на путевима ван насељеног места,
 • б) границе разделног острва,
 • в) бочну страну радилишта на путу које се обилази са десне стране.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места или место на коме се налази терен уређен за излетнике,
 • б) близину терена или терен уређен за камповање под шаторима,
 • в) близину места или место на коме се налази планинарски дом.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места или место на коме се налази станица полиције,
 • б) близину раскрснице на којој је саобраћај регулисан од стране полицијских службеника,
 • в) близину места где је забрањен пролаз без заустављања и одобрења полицијског службеника.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место одакле почиње мотопут,
 • б) паркиралишта за путничка возила,
 • в) место одакле почиње аутопут.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место од кога почиње насеље и од кога се примењују прописи о саобраћају у насељу,
 • б) територију насељеног места у које улази пут и границу од које почиње то насељено место,
 • в) одредиште или објекат туристичког или историјског значаја.

 • 37. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место одакле престаје ограничење брзине,
 • б) место одакле престаје обавеза кретања најмање прописаном брзином,
 • в) место одакле престаје обавеза кретања брзином која је препоручена на одређеном делу пута.

 • 38. Натпис приказан на слици означава:

 • а) додатно обавештење возачу на близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он наилази,
 • б) додатно обавештење возачу на пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај свим возилима у оба смера,
 • в) додатно обавештење возачу на место пред улазом у раскрсницу на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који он наилази.

 • 39. У ситуацији приказаној на слици, ивична линија је означена бројем:

 • а) 1 и 2,
 • б) 2 и 3,
 • в) 2 и 4,
 • г) 3 и 4.

 • 40. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину болнице и упозорење возачу да својим возилом не ствара сувишну буку,
 • б) близину места или место на коме се налази станица за прву помоћ,
 • в) близину места или место на коме се налази здравствена установа у којој се врше здравствени прегледи возача.

 • 41. Ознака приказана на слици („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:

 • а) површину на којој је забрањен саобраћај и на којој није дозвољено заустављање и паркирање,
 • б) површину на којој је дозвољен саобраћај, а на којој није дозвољено заустављање и паркирање,
 • в) површину на којој је забрањен саобраћај, а на којој је дозвољено заустављање и паркирање.

 • 42. Неиспрекидана линија заустављања, постављена испред саобраћајног знака „Обавезно заустављање“, означава:

 • а) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило,
 • б) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило, само ако му то место омогућава прегледност саобраћајне ситуације на путу са првенством пролаза,
 • в) место на коловозу на коме је возач дужан да заустави возило само када се путем са првенством пролаза крећу возила којима мора да уступи првенство пролаза.