<< Testovi

1. У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу са физички одвојеним коловозним тракама, правилно се креће:

 • а) путничко возило
 • б) оба возила
 • в) теретно возило (скуп возила)

 • 2. Полицијски службеник прописани знак којим се наређује убрзање кретања:

 • а) не може давати из возила, односно са мотоцикла
 • б) може давати и из возила, односно са мотоцикла, када полицијски службеник, односно возило, има видно обележје полиције
 • в) може давати само из возила са првенством пролаза

 • 3. Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава:

 • а) обавезу возача да се креће у смеру предручене руке
 • б) забрану пролаза за све возаче, осим за оне возаче чија се возила, у часу када полицијски службеник подигне руку, не могу на безбедан начин зауставити
 • в) забрану пролаза за све учеснике у саобраћају чији смер кретања сече смер предручене руке

 • 4. Сигнална табла, приказана на слици, поставља се:

 • а) на „Раздвајајућу ограду“ којом је извршено скретање саобраћаја у десну страну
 • б) на „Чеони браник“ којим је извршено ограђивање радилишта или привремених препрека на путу са чеоне стране
 • в) на задњи део моторних возила или приколице, када је возило заустављено

 • 5. На делу пута на коме су настале препреке, односно оштећења, које се не могу одмах уклонити, односно отклонити или на коме се изводе радови, учесници у саобраћају морају бити обезбеђени постављањем:

 • а) сигурносног троугла
 • б) браника
 • в) приручних средстава (старе гуме, грана дрвета и сл.)

 • 6. Ознака приказана на слици („Стрелица“) служи за:

 • а) обавештавање возача о намени саобраћајне траке
 • б) скретање саобраћаја
 • в) најављивање близине неиспрекидане линије

 • 7. У ситуацији приказаној на слици, саобраћајна трака са изменљивим смером кретања на којој је саобраћај регулисан семафорима је означена бројем:

 • а) 1
 • б) 3
 • в) 2

 • 8. Ознакама на коловозу се: Број потребних одговора: 3

 • а) учесницима у саобраћају стављају до знања ограничења, забране и обавезе
 • б) ближе одређује значење саобраћајног знака уз који су ознаке изведене
 • в) означавају опасности на путу
 • г) врши усмеравање кретања учесника у саобраћају
 • д) дају информације о објектима од туристичког значаја
 • ђ) учесницима у саобраћају дају обавештења

 • 9. Допунска табла приказана на слици означава:

 • а) дужину дела пута на коме прети опасност означена знаком, односно на коме се примењује изричита забрана, обавезе, односно ограничење означено знаком
 • б) удаљеност између знака уз који је постављена допунска табла и почетка дела пута односно места на које се знак односи
 • в) примену забране паркирања или заустављања возила с једне или друге стране знака

 • 10. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) претходно обавештење возачу ради престројавања на раскрсници на путевима са више саобраћајних трака
 • б) потврду правца кретања после проласка раскрснице
 • в) међусобни положај и правце путева и називе места до којих воде путеви који се укрштају

 • 11. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) број серпентине са надморском висином
 • б) број путног објекта од посебног значаја са надморском висином (вијадукт, тунел и сл.)
 • в) број планинског превоја са надморском висином

 • 12. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) страну пута на којој је забрањено паркирање, а дозвољено заустављање возила
 • б) део пута на којем је забрањено заустављање и паркирање возила
 • в) страну пута на којој је забрањено заустављање и паркирање возила

 • 13. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место одакле престаје да важи забрана саобраћаја за бицикле
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за бицикле
 • в) пут којим се морају кретати бицикли, а по коме је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају

 • 14. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који није обезбеђен браницима или полубраницима
 • б) место на коме се налази трамвајска станица
 • в) близину места на коме пут прелази преко трамвајске пруге у нивоу

 • 15. Постојање прикључака за вучу возила у случају неисправности, који омогућава спајање ужета, односно полуге за вучу, је обавезно:

 • а) само на путничким возилима
 • б) на аутобусима, путничким и теретним возилима
 • в) само на путничким и теретним возилима

 • 16. На прикључном возилу:

 • а) морају бити уграђена два предња катадиоптера троугластог облика беле боје
 • б) не морају бити уграђени предњи катадиоптери
 • в) морају бити уграђена два предња катадиоптера, беле боје, који нису троугластог облика

 • 17. Ближи услови које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу у погледу димензија, техничких услова и уређаја, склопова и опреме и техничких норматива прописани су:

 • а) Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
 • б) Законом о безбедности саобраћаја на путевима
 • в) Правилником о техничком прегледу возила

 • 18. Возач који је пробну возачку дозволу стекао пре навршених 18 година живота за време управљања моторним возилом категорије B:

 • а) мора бити под надзором лица које се налази у возилу и има возачку дозволу за категорију B најмање пет година, до навршених 18 година живота
 • б) мора бити под надзором лица које се налази у возилу и има возачку дозволу за категорију B најмање пет година, у периоду важења пробне возачке дозволе
 • в) мора бити под надзором лица које се налази у возилу и има возачку дозволу за категорију B најмање три године, до навршених 18 година живота

 • 19. Пробна возачка дозвола се може издати лицу које испуњава услове за управљање возилима категорије B и:Број потребних одговора: 2

 • а) коме је одузета возачка дозвола зато што није управљао возилом на савестан и прописан начин
 • б) које је навршило 16 година живота
 • в) које је навршило 18 година живота, и први пут стиче право на управљање моторним возилом категорије B
 • г) које је навршило 17 година живота

 • 20. Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије B сме да управља у саобраћају на путу:Број потребних одговора: 2

 • а) мопедом
 • б) теретним возилима чија носивост није већа од 3.500 kg
 • в) путничким возилима чија највећа дозвољена маса није већа од 3.500 kg
 • г) теретним возилима чија највећа дозвољена маса није већа од 3.500 kg

 • 21. Ванредни технички преглед возила обавља се:Број потребних одговора: 2

 • а) ради контроле техничке исправности возила од стране овлашћеног лица Министарства унутрашњих послова, односно инспектора за друмски саобраћај
 • б) пре пуштања у саобраћај возила које је искључено из саобраћаја због техничке неисправности утврђене на контролном техничком прегледу
 • в) пре пуштања у саобраћај возила, код којег су у саобраћаној незгоди или на други начин оштећени витални склопови и уређаји битни за безбедно учествовање возила у саобраћају, односно које након тога није било у возном стању
 • г) пре истека рока од шест месеци од дана почетка важења регистрационе налепнице

 • 22. Здравственом прегледу ради утврђивања психофизичке способности морају се у одређеном року подвргавати:Број потребних одговора: 2

 • а) возачи којима је управљање моторним возилима основно занимање
 • б) возачи који управљају моторним возилима, односно скупом возила којима се обавља јавни превоз
 • в) сви возачи који управљају моторним возилима
 • г) возачи који управљају возилима којима се обавља превоз опасних материја

 • 23. Моторно возило, са електричним погоном, намењено за извођење одређених радова, са четири точка, највеће трајне номиналне снаге 120 kW, чија је маса 1.500 kg и највећа конструктивна брзина кретања 40 km/h, је:

 • а) радна машина
 • б) теретно возило
 • в) мотокултиватор

 • 24. Маса празног возила са свим пуним резервоарима и прописаном опремом је:

 • а) највећа дозвољена маса возила
 • б) највећа дозвољена укупна маса возила
 • в) маса возила
 • г) укупна маса возила

 • 25. На возила под пратњом, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, се не примењују одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима о:Број потребних одговора: 2

 • а) забрани пресецања колоне пешака
 • б) поступању по светлосним саобраћајним знаковима
 • в) пропуштању пешака
 • г) употреби светала

 • 26. Возила са првенством пролаза имају првенство пролаза у односу на сва друга возила, осим у односу на возила под пратњом, на раскрсницама на којима је саобраћај регулисан:Број потребних одговора: 2

 • а) саобраћајним знаковима, односно ознакама на коловозу
 • б) правилима саобраћаја
 • в) светлосним саобраћајним знаковима
 • г) знаковима полицијског службеника

 • 27. Возила са првенством пролаза:

 • а) морају давати посебне звучне и светлосне знаке
 • б) не морају давати посебне звучне и светлосне знаке, али морају давати светлосни знак упозорења (узастопно или наизменично укључивање дугих светала)
 • в) могу давати само светлосни знак упозорења (узастопно или наизменично укључивање дугих светала) и посебне звучне знаке

 • 28. Посебни светлосни и звучни знаци возила под пратњом су:

 • а) најмање једно плаво трепћуће или ротационо светло и звучни знак променљиве фреквенције
 • б) жута ротациона или трепћућа светла
 • в) црвено и плаво трепћуће светло која се наизменично пале и звучни знак променљиве фреквенције

 • 29. Возач који је због неисправности на возилу или из других разлога, принуђен да заустави возило на аутопуту:

 • а) може се зауставити и у саобраћајној траци у којој се до тада кретао, ако га означи на прописан начин и предузме потребне мере да возило што пре уклони
 • б) дужан је да га заустави на зауставној траци и означи на прописан начин
 • в) дужан је да га заустави на зауставној траци и да предузме потребне мере да возило што пре уклони

 • 30. На аутопуту са три или више саобраћајних трака, намењених за саобраћај возила у једном смеру, возачи скупова возила, чија је дужина већа од седам метара смеју да користе:

 • а) све саобраћајне траке за тај смер кретања
 • б) само две саобраћајне траке које се простиру уз десну ивицу коловоза
 • в) само крајњу десну саобраћајну траку

 • 31. Забрана ступања и кретања пешака на аутопуту и мотопуту не важи за:Број потребних одговора: 2

 • а) возача возила које је принудно заустављено
 • б) возача возила који се зауставио ради одмора
 • в) возача возила које се зауставило ради изласка, односно уласка путника или истовара, односно утовара терета
 • г) лице које обавља послове на отклањању последица саобраћајне незгоде или неисправности на возилу и терету

 • 32. Пешак који се креће по коловозу на путу ван насеља:

 • а) мора да се креће што ближе левој ивици коловоза у смеру кретања, на начин којим не омета или не спречава саобраћај возила
 • б) може да се креће што ближе левој или десној ивици коловоза у смеру кретања, на начин којим не омета или не спречава саобраћај возила
 • в) мора да се креће што ближе десној ивици коловоза у смеру кретања, на начин којим не омета или не спречава саобраћај возила

 • 33. У ситуацији приказаној на слици на паркираном возилу ноћу светла:

 • а) су прописно укључена
 • б) нису прописно укључена

 • 34. На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, возач је дужан да уместо дугих светала употребљава кратка:Број потребних одговора: 2

 • а) кад при мимоилажењу са другим возилом оцени да светлом свог возила заслепљује возача возила које му долази у сусрет, а увек на одстојању мањем од 250 m
 • б) на путу у насељу
 • в) кад при мимоилажењу са другим возилом оцени да светлом свог возила заслепљује возача возила које му долази у сусрет, а увек на одстојању мањем од 200 m
 • г) ако омета возача испред себе

 • 35. У саобраћају на аутопуту и мотопуту, моторном возилу може бити придодато највише:

 • а) једно прикључно возило за превоз терета
 • б) три прикључна возила за превоз терета
 • в) два прикључна возила за превоз терета

 • 36. У ситуацији приказаној на слици на прописан начин вуче прикључна возила:

 • а) возило број 1
 • б) оба возила
 • в) возило број 2

 • 37. У ситуацији приказаној на слици колона заустављених моторних возила на путу у насељу:

 • а) је означена на прописан начин
 • б) није означена на прописан начин

 • 38. Сигурносни троугао поставља се на коловоз иза заустављеног возила, у вертикалном положају, тако да возач који наилази из смера на коме је знак постављен може благовремено да заустави своје возило, односно да безбедно обиђе заустављено возило, при чему његова удаљеност од заустављеног возила на путу ван насеља не може бити мања од:

 • а) 50 m
 • б) 80 m
 • в) 10 m

 • 39. У ситуацији приказаној на слици дозвољено је паркирање:

 • а) возила које је означено одговарајућом ознаком или возила чији власник поседује писани доказ о инвалидитету и који је поставио на видном месту у возилу
 • б) возила које је означено одговарајућом ознаком и возила под пратњом
 • в) само возила које је означено одговарајућом ознаком

 • 40. На колском улазу, односно излазу из зграде, дворишта или гараже:

 • а) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила
 • б) дозвољено је заустављање или паркирање возила
 • в) није дозвољено заустављање или паркирање возила

 • 41. На саобраћајницама ван уличних паркиралишта које повезују паркинг просторе и стамбене зграде са другим саобраћајницама:

 • а) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила
 • б) није дозвољено заустављање или паркирање возила
 • в) дозвољено је заустављање или паркирање возила

 • 42. У ситуацији приказаној на слици, на стајалишту возила јавног градског превоза:

 • а) паркирање и заустављање, свих возила није дозвољено
 • б) дозвољено је паркирање и заустављање, возила којима се обавља ауто такси превоз путника
 • в) дозвољено је заустављање возила којима се обавља ауто такси превоз путника