<< Testovi

1.  Нeпосредно регулисање саобраћаја на путевима врше:

 • а) инспектори за друмски саобраћај
 • б) униформисани комунални полицајци
 • в) униформисани полицијски службеници

 • 2. Контролном здравственом прегледу мора се подвргнути возач:

 • а) који је учинио више од три прекршаја из прописа из безбедности саобраћаја у току једне године
 • б) код кога се посумња да због психофизичких сметњи, односно недостатака, није у стању безбедно да управља возилом
 • в) који је учествовао у саобраћајној незгоди

 • 3. Шта се од набројаног сматра саобраћајем?Број потребних одговора: 3

 • а) Кретање возила улицом
 • б) Кретање возила тркачком стазом
 • в) Кретање трактора њивом
 • г) Кретање пешака тротоаром
 • д) Кретање возила површинама намењеним за кретање само возила и лица којима је власник те површине то омогућио
 • ђ) Кретање запрежног возила земљаним путем

 • 4. Која од набројаних површина је пут?Број потребних одговора: 2

 • а) Улица
 • б) Спортски терен на којем се паркирају возила
 • в) Саобраћајна површина намењена за кретање само возила и лица којима је власник те површине то омогућио
 • г) Полигон за пробне вожње или спортске приредбе
 • д) Пешачка стаза

 • 5. Зона "30" је:

 • а) део пута или улице у непосредној близини школе
 • б) део пута, улице или насеља у којој је брзина кретања возила ограничена до 30 km/h
 • в) део пута, улице или део насеља у коме коловоз користе пешаци и возила

 • 6. Ближи услови које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу у погледу димензија, техничких услова и уређаја, склопова и опреме и техничких норматива прописани су:

 • а) Правилником о техничком прегледу возила
 • б) Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
 • в) Законом о безбедности саобраћаја на путевима

 • 7. У саобраћају на путу могу да учествују само моторна и прикључна возила за која су издате:

 • а) саобраћајна дозвола и потврда о техничкој исправности
 • б) саобраћајна дозвола и регистарске таблице
 • в) саобраћајна дозвола, регистарске таблице и регистрациона налепница

 • 8. Редовни технички прегледи могу бити:

 • а) годишњи и петогодишњи
 • б) тромесечни и шестомесечни
 • в) годишњи и шестомесечни

 • 9. У ситуацији приказаној на слици возач возила црвене боје ће поступати по:

 • а) светлосном саобраћајном знаку
 • б) саобраћајном знаку
 • в) правилу саобраћаја које регулише првенство пролаза

 • 10. Возач сме нагло да мења начин вожње:

 • а) само у случају избегавања непосредне опасности
 • б) у случају да није благовремено заузео положај возилом на коловозу за извршење одређене радње
 • в) само при извођењу радњи које подразумевају обавезно укључивање показивача правца

 • 11. Возач возила који скреће удесно дужан је да скретање изврши:

 • а) крећући се крајњом саобраћајном траком која се протеже уз десну ивицу коловоза, ако саобраћајном сигнализацијом није другачије одређено
 • б) крећући се било којом саобраћајном траком, при чему мора пропустити возила која се крећу саобраћајном траком која се протеже уз десну ивицу коловоза
 • в) крећући се саобраћајном траком која му омогућава најлакше извођење радње скретања

 • 12. Претицање се врши са:

 • а) било које стране возила које се претиче, у зависности од саобраћајне ситуације
 • б) десне стране возила које се претиче
 • в) леве стране возила које се претиче

 • 13. Возач је дужан да брзину кретања возила прилагоди тако да:Број потребних одговора: 2

 • а) може ометати, али не и угрозити друге учеснике у саобраћају
 • б) не угрожава безбедност саобраћаја
 • в) што пре безбедно стигне на одредиште
 • г) возило може благовремено да заустави пред сваком препреком коју под датим околностима може да види или има разлога да предвиди

 • 14. У ситуацији приказаној на слици предност има:

 • а) возач возила означеног бројем 2
 • б) возач возила које се налази у колони са мањом брзином кретања
 • в) возач возила означеног бројем 1

 • 15. У ситуацији приказаној на слици предност има:

 • а) возач возила означеног бројем 2
 • б) возач возила које се налази у колони са мањом брзином кретања
 • в) возач возила означеног бројем 1

 • 16. Возач који се приближава раскрсници дужан је да прилагоди вожњу:Број потребних одговора: 2

 • а) тако да вози брзином при којој може да се заустави и пропусти возила која на раскрсници имају првенство пролаза
 • б) условима саобраћаја на раскрсници
 • в) тако да што пре прође кроз раскрсницу
 • г) како би што пре стигао на одредиште

 • 17. Поступање возача возила који Вам долази у сусрет саобраћајном траком којом се крећете, представља:

 • а) непрописно поступање које је у грубој супротности са правилима саобраћаја (насилничка вожња)
 • б) прописано поступање
 • в) непрописно поступање, које није у грубој супротности са правилима саобраћаја, с обзиром да претицање може извести без угрожавања других учесника у саобраћају

 • 18. Звучни знак упозорења, на путу ван насеља, возач је дужан да употреби:

 • а) када се возило које се креће истом саобраћајном траком у истом смеру креће споро, а не постоје услови за претицање
 • б) када је укључено зелено светло на семафору, а возач возила испред њега није покренуо своје возило
 • в) због упозорења другом учеснику у саобраћају када жели да га претекне или обиђе, ако би без тог знака постојала опасност настанка саобраћајне незгоде

 • 19. На месту на коме би заустављено, односно паркирано возило, угрожавало безбедност других учесника у саобраћају или представљало сметњу за нормално одвијање саобраћаја или кретање пешака:

 • а) возач не сме да заустави, односно паркира возило
 • б) сме да заустави, а не сме да паркира возило
 • в) возач сме да заустави возило најдуже до 3 минута

 • 20. У ситуацији приказаној на слици, вучење неисправног возила на прописан начин врши:

 • а) оба возила
 • б) возило број 1
 • в) возило број 2

 • 21. На моторном возилу за време вожње дању у саобраћају на путу морају бити укључена:

 • а) дуга светла
 • б) светла за осветљавање места где се изводе радови
 • в) светла за маглу
 • г) кратка, односно дневна светла

 • 22. На возаче трамваја одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима:

 • а) се примењују, осим ако то не искључују конструкционе особине тих возила или начин њиховог кретања
 • б) се не примењују, осим одредаба о ограничењу брзине кретања возила
 • в) се не примењују

 • 23. Ако се два или више возача мопеда, односно мотоцикала, крећу у групи на путу:

 • а) дужни су да се крећу један поред другог
 • б) могу се кретати један за другим или један поред другога
 • в) дужни су да се крећу један за другим

 • 24. Пешак који се креће по коловозу на путу ван насеља:

 • а) може да се креће што ближе левој или десној ивици коловоза у смеру кретања, на начин којим не омета или не спречава саобраћај возила
 • б) мора да се креће што ближе десној ивици коловоза у смеру кретања, на начин којим не омета или не спречава саобраћај возила
 • в) мора да се креће што ближе левој ивици коловоза у смеру кретања, на начин којим не омета или не спречава саобраћај возила

 • 25. На прелазу пута преко железничке пруге возач:

 • а) је дужан да пропусти шинско возило, када оно долази са десне стране, а има првенство пролаза када оно долази са леве стране
 • б) је дужан да пропусти шинско возило
 • в) има првенство пролаза у односу на шинско возило

 • 26. У ситуацији приказаној на слици, возач се на аутопут укључује на прописан начин путањом означеном бројем:

 • а) 3
 • б) 2
 • в) 1

 • 27. На возила са првенством пролаза, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, не примењују се одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима о:Број потребних одговора: 2

 • а) поступању по светлосним саобраћајним знаковима
 • б) ограничењу брзине
 • в) дозвољеном смеру кретања
 • г) забрани претицања и обилажења возила

 • 28. Возач који се сусретне са возилом на коме су укључена жута ротациона или трепћућа светла дужан је да:

 • а) обавезно заустави возило
 • б) повећа опрезност и прилагоди брзину и начин кретања свог возила
 • в) обавезно помери возило са коловоза

 • 29. За време управљања возилом у саобраћају на путу, возачи су дужни да:Број потребних одговора: 2

 • а) се придржавају ограничења, забрана и обавеза изражених саобраћајном сигнализацијом и да поступе у складу са њиховим значењем
 • б) поступају по наредбама израженим знаковима обавештења
 • в) кретање возила прилагоде сопственим проценама саобраћајне ситуације без обзира на ограничења, забране и обавезе изражене саобраћајном сигнализацијом
 • г) кретање возила прилагоде сопственим проценама саобраћајне ситуације без обзира на опасности на које их упозоравају знакови опасности
 • д) своје кретање прилагоде опасностима на које их упозоравају знакови опасности

 • 30. Саобраћајни знакови:

 • а) морају бити изведени тако да се садржај њихових порука не може мењати
 • б) морају бити изведени тако да се садржај њихових порука може мењати делимично или у целини
 • в) могу бити изведени тако да се садржај њихових порука може мењати делимично или у целини, при чему измењени изглед и садржај мора одговарати прописаном саобраћајном знаку

 • 31. Знак изричите наредбе се поставља:

 • а) на удаљености од 150 m до 250 m испред места на путу, одакле за учеснике у саобраћају настаје обавеза да се придржавају наредбе изражене саобраћајним знаком
 • б) на удаљености од 100 m испред места на путу одакле за учеснике у саобраћају настаје обавеза да се придржавају наредбе изражене саобраћајним знаком
 • в) непосредно испред места одакле за учеснике у саобраћају настаје обавеза да се придржавају наредбе изражене саобраћајним знаком

 • 32. Знакови опасности, по правилу, се постављају:

 • а) непосредно испред опасног места на путу
 • б) на удаљености од 100 m испред опасног места на путу
 • в) на удаљености од 150 m до 250 m испред опасног места на путу

 • 33. У циљу пружања учесницима у саобраћају претходних обавештења, обавештења о престројавању, обавештења о скретању, потврдних обавештења о правцу кретања, као и означавања објеката, терена, улица или делова пута на које се односе, постављају се:

 • а) знакови изричитих наредби
 • б) знакови обавештења
 • в) знакови опасности

 • 34. Допунска табла се поставља:

 • а) са леве или десне стране саобраћајног знака на који се допунска табла односи
 • б) изнад горње ивице саобраћајног знака на који се допунска табла односи
 • в) испод доње ивице саобраћајног знака на који се допунска табла односи

 • 35. Ознакама на коловозу се:Број потребних одговора: 3

 • а) учесницима у саобраћају дају обавештења
 • б) врши усмеравање кретања учесника у саобраћају
 • в) ближе одређује значење саобраћајног знака уз који су ознаке изведене
 • г) означавају опасности на путу
 • д) дају информације о објектима од туристичког значаја
 • ђ) учесницима у саобраћају стављају до знања ограничења, забране и обавезе

 • 36. Семафори се користе за:Број потребних одговора: 2

 • а) означавање радова и препрека на путу
 • б) означавање возила
 • в) давање обавештења
 • г) давање знакова са измењивим садржајем порука
 • д) регулисање саобраћаја

 • 37. Ознака приказана на слици означава:

 • а) запречну траку
 • б) сталну препреку унутар габарита слободног профила пута
 • в) вертикалну запреку

 • 38. У ситуацији приказаној на слици, уређаји којима се забрањује и спречава прелазак возила су:

 • а) полубраници
 • б) запречне траке
 • в) браници

 • 39. Приликом наиласка на место на ком се изводе радови на путу возач:Број потребних одговора: 2

 • а) мора уклонити своје возило само на захтев саобраћајне полиције
 • б) не сме да омета радника који обавља радове на путу или поред пута
 • в) не мора да поступа по знаковима које даје радник одређен од стране извођача радова, већ само по постављеној саобраћајној сигнализацији
 • г) је дужан да уклони своје возило на захтев извођача радова