<< Testovi

1. Непосредно регулисање саобраћаја у зони школе могу вршити: Број потребних одговора: 2

 • а) ученици
 • б) родитељи ученика
 • в) учитељи, наставници и професори
 • г) униформисани полицијски службеници
 • д) школске саобраћајне патроле и саобраћајне патроле грађана

 • 2. Возач који је неспособан за безбедно управљање возилом, односно који је у толикој мери уморан, односно болестан или је у таквом психичком стању да није способан да безбедно управља возилом:

 • а) не сме да управља возилом у саобраћају на путу
 • б) сме да управља возилом у саобраћају на кратком делу пута
 • в) сме да управља возилом у саобраћају на путу ако тиме не омета, односно не угрожава друге учеснике у саобраћају

 • 3. Возач је:

 • а) лице које по путу сопственом снагом гура или вуче возило
 • б) лице које на путу управља возилом
 • в) свако лице које има возачку дозволу

 • 4. Које од наведених услова мора испуњавати аутопут?Број потребних одговора: 3

 • а) Пут код којег су коловозне траке за саобраћај из супротних смерова физички одвојене
 • б) Пут који има најмање две саобраћајне траке по смеру и једну зауставну траку за сваки смер
 • в) ржавни пут код кога сва укрштања са другим путевима и железничким или трамвајским пругама нису изведена у истом нивоу
 • г) Државни пут код кога укрштања у нивоу са другим путевима морају бити изведена као раскрснице са кружним током или регулисана семафорима
 • д) ут који има најмање три саобраћајне траке по смеру
 • ђ) Пут код којег коловозне траке за саобраћај из супротних смерова не морају бити физички одвојене

 • 5. Део пута, улице или део насеља по коме је дозвољен искључиво саобраћај пешака је:

 • а) зона успореног саобраћаја
 • б) пешачка зона
 • в) зона "30"

 • 6. Прикључно возило које вуче мопед, односно мотоцикл, не сме бити шире од:

 • а) једног метра
 • б) 0,5 m
 • в) ширине мопеда, односно мотоцикла, који га вуче

 • 7. Моторно и прикључно возило након истека рока важења регистрационе налепнице:

 • а) сме да учествује у саобраћају на путу најдуже 5 дана од дана истека важења
 • б) не сме да учествује у саобраћају на путу
 • в) сме да учествује у саобраћају на путу најдуже 15 дана од дана истека важења

 • 8. Возило мора да испуњава прописане техничке услове, техничке прописе и да буде технички исправно:

 • а) само када учествује у саобраћају на јавном путу
 • б) када учествује у саобраћају на путу
 • в) само када учествује у саобраћају на путу са савременим коловозним застором

 • 9. У ситуацији приказаној на слици поступање возача возила:

 • а) није регулисано због непостојања саобраћајног знака
 • б) регулисано је постављеном ознаком на коловозу
 • в) регулисано је правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза

 • 10. У ситуацији приказаној на слици возач црвеног возила:

 • а) може нагло скренути удесно јер је укључио показивач правца
 • б) може нагло смањити брзину ради пропуштања сивог возила и након тога скренути удесно
 • в) не сме скренути удесно

 • 11. Возач возила који на путу са једносмерним саобраћајем скреће улево дужан је да скретање изврши:

 • а) крећући се крајњом левом саобраћајном траком која се протеже уз леву ивицу пута, ако саобраћајном сигнализацијом није друкчије одређено
 • б) крећући се било којом саобраћајном траком, при чему мора пропустити возила која се крећу саобраћајном траком уз леву ивицу пута
 • в) крећући се саобраћајном траком која му омогућава најлакше извођење радње скретања

 • 12. Када је возило на коловозу заузело такав положај и његов возач даје такав знак да се са сигурношћу може закључити да то возило скреће улево, претицање се:

 • а) може вршити са било које стране, у зависности од саобраћајне ситуације
 • б) мора вршити са леве стране возила које се претиче
 • в) мора вршити са десне стране возила које се претиче

 • 13. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да се крећете брзином:Број потребних одговора: 2

 • а) која је најмање 20% мања од брзине дозвољене према врсти возила којима управљате
 • б) тако да можете благовремено да зауставите возило пред сваком препреком коју под датим околностима можете да видите или има разлога да предвидите
 • в) да не угрожавате себе и друге учеснике у саобраћају
 • г) од највише 80 km/h

 • 14. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) имате предност у односу на оба возила
 • б) дужни сте да пропустите оба возила
 • в) дужни сте да пропустите теретно возило, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило
 • г) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на теретно возило

 • 15. Возач који улази возилом на пут са првенством пролаза:

 • а) дужан је да пропусти само возила која долазе са његове леве стране крећући се тим путем
 • б) дужан је да пропусти сва возила која се крећу тим путем
 • в) дужан је да пропусти само возила која долазе са његове десне стране крећући се тим путем
 • г) дужан је да пропусти само моторна возила која се крећу тим путем

 • 16. У ситуацији приказаној на слици, уколико желите да наставите кретање:

 • а) нисте дужни да употребите звучни знак упозорења
 • б) дужни сте да употребите звучни знак упозорења
 • в) дужни сте да употребите звучни и светлосни знак упозорења

 • 17. Возач који зауставља или паркира возило на јавном путу на коме се саобраћај одвија у оба смера, дужан је да га заустави, односно паркира непосредно уз:

 • а) десну или леву ивицу коловоза
 • б) леву ивицу коловоза
 • в) десну ивицу коловоза

 • 18. Заустављено или паркирано возило на коловозу, ноћу и у условима смањене видљивости:

 • а) мора имати укључена позициона, односно паркирна светла
 • б) не мора имати укључена светла
 • в) мора имати укључена кратка светла

 • 19. У ситуацији као на слици, вођење животиње са возила у саобраћају на путу:

 • а) је дозвољено, само уколико се возило креће брзином кретања пешака
 • б) није дозвољено
 • в) је дозвољено

 • 20. Возач мопеда, односно мотоцикла, када управља возилом:Број потребних одговора: 2

 • а) не сме да испушта управљач из руку
 • б) сме само на кратко да испусти управљач из руку
 • в) не сме да склања ноге са педала
 • г) не сме да превози предмете

 • 21. Возач мопеда, односно мотоцикла, када управља возилом:Број потребних одговора: 2

 • а) не сме да испушта управљач из руку
 • б) сме само на кратко да испусти управљач из руку
 • в) не сме да склања ноге са педала
 • г) не сме да превози предмете

 • 22. Забрана ступања и кретања пешака на аутопуту и мотопуту не важи за:Број потребних одговора: 2

 • а) возача возила који се зауставио ради одмора
 • б) возача возила које је принудно заустављено
 • в) возача возила које се зауставило ради изласка, односно уласка путника или истовара, односно утовара терета
 • г) лице које обавља послове на отклањању последица саобраћајне незгоде или неисправности на возилу и терету

 • 23. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите шинско возило
 • б) имате првенство пролаза у односу на шинско возило

 • 24. Зауставном траком кретање возила:

 • а) није дозвољено, осим моторним возилима која вуку неисправно возило
 • б) је дозвољено
 • в) није дозвољено

 • 25. У ситуацији приказаној на слици возило полиције се:

 • а) не сме кретати брзином која је већа од 50 km/h
 • б) може кретати брзином која је већа од 50 km/h, тако да не угрожава безбедност других учесника у саобраћају

 • 26. Постављање табли, знакова, светала, стубова или других сличних предмета којима се заклања или умањује уочљивост постављене саобраћајне сигнализације, учесницима у саобраћају:

 • а) је дозвољено када је надлежни орган локалне самоуправе издао одобрење за постављање таквих предмета
 • б) није дозвољено
 • в) је дозвољено, само у случају када значење саобраћајне сигнализације не одговара саобраћајној ситуацији

 • 27. Саобраћајни знакови се постављају:Број потребних одговора: 2

 • а) са леве стране пута
 • б) на конзолни носач на објекту са десне стране пута или изнад коловозне траке
 • в) са десне стране пута
 • г) са десне или леве стране пута

 • 28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила, осим за мотоцикле без приколице и мопеде
 • б) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај свим возилима у оба смера
 • в) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај возила из смера према коме је окренут знак

 • 29. Знак опасности који је постављен на путу у насељу на удаљености мањој од 150 m испред опасног места:

 • а) не мора имати допунску таблу
 • б) мора имати допунску таблу на којој је назначена врста опасности
 • в) мора имати допунску таблу на којој је назначена удаљеност до опасног места

 • 30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) број регионалног пута
 • б) број магистралног пута
 • в) број међународног пута

 • 31. Допунска табла приказана на слици означава:

 • а) удаљеност између знака уз који је постављена допунска табла и почетка дела пута односно места на које се знак односи
 • б) дужину дела пута на коме прети опасност означена знаком, односно на коме се примењује изричита забрана, обавезе односно ограничење означено знаком
 • в) примену забране паркирања или заустављања возила до знака

 • 32. Да ли су ознаке на коловозу и тротоару саобраћајни знакови?

 • а) Да
 • б) Не

 • 33. Наизменично паљење два округла црвена светла, на семафору приказаном на слици, означава:Број потребних одговора: 3

 • а) да је браник или полубраник у спуштеном положају
 • б) наилазак на опасну раскрсницу
 • в) наилазак на место на коме пут прелази преко трамвајске пруге у истом нивоу
 • г) спуштање браника или полубраника
 • д) близину раскрснице на којој је саобраћај регулисан помоћу семафора
 • ђ) приближавање воза

 • 34. У ситуацији приказаној на слици радник извођача радова даје знак заставицом који означава:

 • а) слободан пролаз и није обавезујући за Вас
 • б) слободан пролаз и обавезујући је за Вас
 • в) место где се морате зауставити