<< Testovi

1. Означена удаљеност између возила приказаних на слици је:

 • а) растојање,
 • б) одстојање,
 • в) најмања дозвољена бочна удаљеност између возила.

 • 2. Возач коме је издата возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин уколико је:

 • а) правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има тешке телесне повреде другог лица,
 • б) више од једном у року од 5 година правноснажно осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има тешке телесне повреде другог лица,
 • в) више од једном у року од 5 година правноснажно осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има телесне повреде другог лица или имовинску штету.

 • 3. Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса уместо паузе од најмање 45 минута, може направити више пауза распоређених током вожње тако да време управљања не сме бити дуже од 4 сата и 30 минута и да:

 • а) укупно трајање пауза износи најмање 45 минута,
 • б) прва пауза траје најмање 10 минута, а друга најмање 35 минута,
 • в) свака пауза траје најмање 15 минута, при чему укупно трајање пауза износи најмање 45 минута.

 • 4. Утврђивање да ли је возач у толикој мери уморан, болестан или је у таквом психофизичком стању да није способан да безбедно управља возилом, врши се:

 • а) стручним прегледом,
 • б) непосредним увидом полицијског службеника,
 • в) помоћу одговарајућих уређаја, од стране полицијског службеника.

 • 5. Ако учесник у саобраћајној незгоди у којој је настала мања материјална штета на другом возилу, због одсутности возача другог возила, није у могућности да пружи личне податке и податке о осигурању возила, дужан је да:

 • а) на оштећеном возилу у писаној форми остави своје личне податке,
 • б) о тој незгоди обавести полицију и саопшти своје личне податке и податке о оштећеном возилу,
 • в) о тој незгоди обавести осигуравајуће друштво код којег је осигурано његово возило и саопшти своје личне податке и податке о оштећеном возилу.

 • 6. Када је у пешачкој зони дозвољено кретање одређених возила она се морају кретати брзином:

 • а) кретања пешака,
 • б) која није већа од 20 km/h,
 • в) која није већа од 30 km/h

 • 7. Власник, односно корисник возила дужан је да пријави промену било ког податка који се уписује у саобраћајну дозволу у року од:

 • а) 7 дана,
 • б) 15 дана,
 • в) 30 дана.

 • 8. У ознаци пнеуматика 195/65 R 16 89 Н индекс брзине је исказан кодом:

 • а) 195/65,
 • б) 89,
 • в) 16,
 • г) R,
 • д) Н.

 • 9. У условима смањене видљивости терет који на теретном или прикључном возилу прелази најистуренију тачку на задњој страни возила мора бити означен:

 • а) црвеним светлом или светлоодбојном матријом црвене боје,
 • б) црвеном тканином,
 • в) прописаном таблом.

 • 10. Возач који је под дејством алкохола ће бити задржан до отрежњења, а најдуже 12 сати, ако има садржај алкохола у крви већи од:

 • а) 0,50 mg/ml,
 • б) 1,00 mg/ml,
 • в) 1,20 mg/ml.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. Возач је дужан да возило држи на таквом одстојању и растојању од других возила, односно учесника у саобраћају тако да:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) не изазива опасност,
 • б) растојање не буде мање од 1 m и одстојање мање од 5 m,
 • в) не омета друге учеснике у саобраћају,
 • г) растојање не буде мање од 0,5 m и одстојање мање од 20 m.

 • 13. За време вожње возач може користити телефон:

 • а) уколико употребљава опрему која омогућава телефонирање без ангажовања руку,
 • б) при чему је једна рука на точку управљача, а другом руком употребљава телефон,
 • в) без употребе опреме која омогућава телефонирање без ангажовања руку, само у случају обавештавања полиције, односно управљача пута, о постојању препреке на путу.

 • 14. У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу, возач возила које се креће испред Вас и спречава Ваше брже кретање:

 • а) дужан је да Вас пропусти променом саобраћајне траке,
 • б) није дужан да мења саобраћајну траку, јер га можете претећи са десне стране,
 • в) није дужан да мења саобраћајну траку, уколико се креће највећом дозвољеном брзином на том делу пута.

 • 15. Возач не сме да врши полукружно окретање возила: (Заокружити три тачна одговора)

 • а) у подвожњаку и на надвожњаку,
 • б) на путу у насељу
 • в) у условима смањене видљивости, односно на месту где је недовољна прегледност,
 • г) на делу пута који нема довољну ширину за полукружно окретање тог возила,
 • д) у раскрсници која је регулисана светлосним саобраћајним знацима,
 • ђ) на раскрсници пута са првенством пролаза са споредним путем.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите бицикл, а имате првенство пролаза у односу на аутобус,
 • б) дужни сте да пропустите аутобус, а имате првенство пролаза у односу на бицикл,
 • в) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
 • г) дужни сте да пропустите оба возила.

 • 17. Крутом везом није дозвољено да се вуче моторно возило:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) чија је укупна маса већа од укупне масе вучног возила и коме је неисправна радна кочница,
 • б) које нема исправан уређај за управљање,
 • в) које нема исправан погонски уређај - мотор,
 • г) чија је највећа дозвољена маса већа од укупне масе вучног возила.

 • 18. Возач који наилази на пешачки прелаз на коме саобраћај није регулисан уређајима за давање светлосних саобраћајних знакова нити знацима полицијског службеника, на који је већ ступило или ступа дете:

 • а) дужан је да звучним знаком упозори дете,
 • б) није дужан да пропусти дете,
 • в) дужан је да заустави возило и да пропусти дете.

 • 19. На аутопуту са више саобраћајних трака намењених кретању возила у једном смеру, возач моторног возила:

 • а) може се кретати било којом саобраћајном траком за тај смер кретања,
 • б) мора се кретати крајњом левом саобраћајном траком,
 • в) мора се кретати крајњом десном саобраћајном траком, осим ако није заузета возилима која се крећу у колони, као и приликом претицања.

 • 20. У ситуацији приказаној на слици, возачу путничког возила, претицање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено.

 • 21. Када је возило на коловозу заузело такав положај и његов возач даје такав знак да се са сигурношћу може закључити да то возило скреће улево, претицање се:

 • а) може вршити са било које стране, у зависности од саобраћајне ситуације,
 • б) мора вршити са десне стране возила које се претиче,
 • в) мора вршити са леве стране возила које се претиче.

 • 22. У ситуацији приказаној на слици претицање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено.

 • 23. Трамвај који се креће по шинама постављеним на средини коловоза сме да се претиче:

 • а) само са десне стране,
 • б) са било које стране, у зависности од саобраћајне ситуације,
 • в) само са леве стране.

 • 24. Ако се површине које нису намењене за саобраћај возила, објекти или уређаји, налазе на средини пута са једносмерним саобраћајем могу да се обилазе:

 • а) са обе стране, ако саобраћајним знаком није другачије одређено,
 • б) само са десне стране,
 • в) само са леве стране.

 • 25. Возач је дужан да брзину кретања возила прилагоди тако да:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) возило може благовремено да заустави пред сваком препреком коју под датим околностима може да види или има разлога да предвиди,
 • б) не угрожава безбедност саобраћаја,
 • в) што пре безбедно стигне на одредиште,
 • г) може ометати, али не и угрозити друге учеснике у саобраћају.

 • 26. У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, дужни сте да се крећете брзином која није већа од:

 • а) 60 km/h,
 • б) 80 km/h
 • в) 100 km/h,
 • г) 120 km/h.

 • 27. Возач не сме да заустави или паркира возило:

 • а) на делу пута на коме постоји неиспрекидана ивична линија,
 • б) на делу пута где би ширина слободног пролаза од заустављеног или паркираног возила до супротне ивице коловоза била мања од три метра,
 • в) на делу пута где би ширина слободног пролаза од заустављеног или паркираног возила до испрекидане разделне линије на коловозу била мања од три метра.

 • 28. На возила са првенством пролаза, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, не примењују се одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима о:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) ограничењу брзине,
 • б) забрани претицања и обилажења возила,
 • в) дозвољеном смеру кретања
 • г) поступању по светлосним саобраћајним знаковима.

 • 29. Употреба жутог ротационог или трепћућег светла дозвољена је:

 • а) само у случајевима предвиђеним законом,
 • б) увек када се возило које има уграђене ове уређаје креће по путу,
 • в) само ноћу и у условима смањене видљивости.

 • 30. Знак опасности који је постављен на путу у насељу на удаљености мањој од 150 m испред опасног места:

 • а) мора имати допунску таблу на којој је назначена удаљеност до опасног места,
 • б) мора имати допунску таблу на којој је назначена врста опасности,
 • в) не мора имати допунску таблу.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину дела пута на коме је коловоз нераван због улегнућа,
 • б) близину дела пута на коме је коловоз нераван због постојања опасних избочина и улегнућа,
 • в) близину дела пута на коме је коловоз нераван због близине опасног превоја пута или веће избочине на коловозу.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за бицикле,
 • б) близину места на коме се бициклисти често прикључују на пут или га прелазе,
 • в) пут којим се морају кретати бицикли, а по коме је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају.

 • 33. Саобраћајни знак који означава место пред улазом у раскрсницу на кооме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који он наилази, је:

 • а)
 • б)
 • в)

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину раскрснице на којој се саобраћај одвија у кружном току,
 • б) близину раскрснице на којој се укрштају три пута са једносмерним саобраћајем,
 • в) коловоз, односно део коловоза којим се возила морају кретати приликом обилажења острва за усмеравање саобраћаја.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места или место у коме се налази служба за гашење пожара,
 • б) близину места или место на коме је обавезно гашење отвореног пламена помоћу апарата за гашење почетних пожара који је саставни део опреме возила,
 • в) близину места или место где постоји апарат за гашење почетних пожара.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) међусобни положај и правце путева и називе места до којих воде путеви који се укрштају на раскрсници испред које је знак постављен,
 • б) претходно обавештење возачу ради престројавања на раскрсници на путевима са више саобраћајних трака,
 • в) потврду правца кретања после проласка раскрснице.

 • 37. Допунска табла приказана на слици означава:

 • а) примену забране паркирања или заустављања возила испред и иза саобраћајног знака,
 • б) примену забране паркирања или заустављања возила са леве и десне стране саобраћајног знака,
 • в) примену забране паркирања или заустављања возила испред саобраћајног знака.

 • 38. Саобраћајна трака означена са разделним удвојеним испрекиданим линијама означава:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) да је она намењена само за претицање возила,
 • б) да се на њој одвија саобраћај са изменљивим смером кретања,
 • в) да је на њој саобраћај регулисан семафорима, постављеним изнад саобраћајне траке,
 • г) да је на њој саобраћај регулисан правилима саобраћаја.

 • 39. Уређаји за давање светлосних саобраћајних знакова су:

 • а) светлосне ознаке на путу,
 • б) знакови са изменљивим садржајем порука,
 • в) семафори.

 • 40. Попречна ознака на коловозу приказана на слици („Косник“) означава:

 • а) део површине коловоза намењен за заустављање и паркирање возила,
 • б) место отварања саобраћајне траке,
 • в) место затварања саобраћајне траке.

 • 41. У ситуацији приказаној на слици радник извођача радова даје знак заставицом који означава:

 • а) забрањен пролаз и није обавезујући за Вас ако проходна саобраћајна трака није заузета возилима из супротног смера,
 • б) да је потребно да успорите кретање, односно да наставите да се крећете ако проходна саобраћајна трака није заузета возилима из супротног смера и обавезујући је за Вас
 • в) забрањен пролаз и обавезујући је за Вас.

 • 42. Када возило под пратњом, односно возило са првенством пролаза даје истовремено и светлосни знак упозорења (узастопним или наизменичним паљењем дугих светала), возач возила које се креће непосредно испред полицијског возила које даје те знаке, дужан је да:

 • а) безбедно заустави своје возило на коловозу, а по могућности ван коловоза, непосредно испред полицијског службеника који тај знак даје,
 • б) смањи брзину кретања свог возила,
 • в) убрза кретање свог возила.