<< Testovi

1. Радња коју предузимате у ситуацији приказаној на слици пролажењем возила поред паркираног возила је:

 • а) мимоилажење,
 • б) обилажење,
 • в) претицање,
 • г) пропуштање.

 • 2. Казнени поени изречени возачу се бришу:

 • а) након истека 24 месеца од дана правноснажности одлуке о прекршају,
 • б) након истека 24 месеца од дана извршења прекршаја,
 • в) уколико возач у току 24 месеца од дана правноснажности одлуке о прекршају није поново правноснажно кажњен изрицањем казнених поена.

 • 3. Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, мора дазапочне коришћење недељног одмора, након завршеткапретходног недељног одмора, најкасније у року од:

 • а) 8 периода по 24 часа,
 • б) 7 периода по 24 часа,
 • в) 6 периода по 24 часа.

 • 4. Возач возила на слици:

 • а) не сме да има алкохола у крви,
 • б) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml,
 • в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,50 mg/ml.

 • 5. Одузете регистарске таблице са возила које је учествовало у саобраћајној незгоди враћају севласнику, односно кориснику возила:

 • а) када надлежном органу достави доказ да је возило технички исправно,
 • б) након обављеног вештачења возила,
 • в) након извршене поправке возила.

 • 6. Део пута, улице или део насеља у коме коловоз користе пешаци и возила и који је означен одговарајућомсаобраћајном сигнализацијом је:

 • а) пешачка зона,
 • б) зона "30",
 • в) зона успореног саобраћаја.

 • 7. Возило је технички исправно ако: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) задовољава све техничке нормативе за возило,
 • б) ако је у прописаном року подвргнуто редовном техничком прегледу,
 • в) има исправне све прописане уређаје и опрему,
 • г) ако је у возном стању и на њему нема видљивих оштећења уређаја и опреме.

 • 8. Ознака на пнеуматику TWI означава:

 • а) да је пнеуматик намењен за летњу употребу,
 • б) положај индикатора истрошености пнеуматика,
 • в) да пнеуматик може да се протектира.

 • 9. Ванредни превоз се обавља на основу дозволе коју издаје:

 • а) управљач пута,
 • б) министарство надлежно за послове саобраћаја,
 • в) министарство надлежно за унутрашње послове.

 • 10. Возач који је под дејством алкохола, чији је садржај алкохола у крви 1,00 mg/ml:

 • а) мора бити обавезно задржан,
 • б) може бити задржан само ако изражава намеру, односно ако постоји опасност да ће наставити са управљањем возилом након што је искључен из саобраћаја,
 • в) може бити задржан само ако је изазвао саобраћајну незгоду.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. Возач који наиђе на предмет или препреку на путу које угрожавају безбедност саобраћаја и које може дауклони:

 • а) није дужан да уклони, јер не потичу са његовог возила,
 • б) дужан је да уклони са пута, ако тиме не омета безбедност саобраћаја,
 • в) није дужан да уклони, али мора да обавести полицију или предузеће које се стара о одржавању пута.

 • 13. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да се увек зауставите, док се аутобус не укључи у саобраћај,
 • б) можете непромењеном брзином наставити кретање јер имате првенство пролаза у односу на сва возила која се укључују у саобраћај,
 • в) дужни сте да смањите брзину и по потреби да се зауставите, ради омогућавања укључивањa аутобуса у саобраћај са стајалишта.

 • 14. На путу у насељу са најмање две саобраћајне траке за исти смер, возач возила чија је највећа конструктивнабрзина 25 km/h:

 • а) може да се креће возилом саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза, само на делу пута испред раскрснице или другог места на коме возило скреће улево, односно када врши претицање или обилажење,
 • б) може да се креће возилом саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза, ако тиме не омета возила која се крећу иза његовог возила,
 • в) може да се креће возилом саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза, ако не омета возила која се крећу иза његовог возила и ако је највећа дозвољена маса његовог возила мања од 3.500 kg.

 • 15. Звучни знак упозорења, на путу ван насеља, возач је дужан да употреби:

 • а) када је укључено зелено светло на семафору, а возач возила испред њега није покренуо своје возило,
 • б) када се возило које се креће истом саобраћајном траком у истом смеру креће споро, а не постоје услови за претицање,
 • в) због упозорења другом учеснику у саобраћају када жели да га претекне или обиђе, ако би без тог знака постојала опасност настанка саобраћајне незгоде.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици возачи возила:

 • а) дужни су да пропусте бицикл,
 • б) имају првенство пролаза у односу на бицикл.

 • 17. Када се моторно возило вуче, лице које управља вученим возилом:

 • а) мора да има одговарајућу дозволу за управљање возилом оне категорије којој припада возило које се вуче,
 • б) мора да има одговарајућу дозволу за управљање возилом оне категорије којој припада вучно возило,
 • в) мора да има возачку дозволу за управљање моторним возилима категорије C.

 • 18. У ситуацији приказаној на слици, возач путничког возила дужан је да:

 • а) заустави своје возило испред пешачког прелаза,
 • б) прилагоди брзину возила тако да у свакој ситуацији коју види или има разлога да предвиди може безбедно да заустави возило испред пешачког прелаза и пропусти пешака,
 • в) употреби звучни знак упозорења и настави кретање.

 • 19. На аутопуту са три или више саобраћајних трака, намењених за саобраћај возила у једном смеру, двесаобраћајне траке које се простиру уз десну ивицуколовоза морају да користе возачи:

 • а) теретних возила,
 • б) аутобуса чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg,
 • в) теретних возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg.

 • 20. На путу на коме постоје најмање две саобраћајне траке намењене за саобраћај возила у истом смеру, на комесу колоне возила, брже кретање возила у једној трациод кретања возила у другој траци:

 • а) сматра се претицањем,
 • б) не сматра се претицањем
 • в) не сматра се претицањем само на путу у насељу.

 • 21. У ситуацији приказаној на слици брже кретање возила у десној саобраћајној траци:

 • а) је претицање,
 • б) није претицање,
 • в) је мимоилажење.

 • 22. У ситуацији приказаној на слици брже кретање возила у левој саобраћајној траци:

 • а) је претицање,
 • б) није претицање,
 • в) је мимоилажење.

 • 23. Возач претицаног возила:

 • а) може повећати брзину кретања до највеће дозвољене брзине кретања на том делу пута,
 • б) не сме повећавати брзину кретања свог возила,
 • в) дужан је да успори кретање возила.

 • 24. У ситуацији приказаној на слици, на путу на којем се саобраћај одвија у оба смера, обилажење површинекоја није намењена за саобраћај возила је дозвољено:

 • а) са десне стране,
 • б) са леве стране,
 • в) и са леве и са десне стране.

 • 25. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да се крећете брзином:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) тако да можете благовремено да зауставите возило пред сваком препреком коју под датим околностима можете да видите или има разлога да предвидите,
 • б) да не угрожавате себе и друге учеснике у саобраћају,
 • в) која је најмање 20% мања од брзине дозвољене према врсти возила којима управљате,
 • г) од највише 80 km/h.

 • 26. У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, морате се кретати брзином која није већа од:

 • а) 80 km/h,
 • б) 60 km/h,
 • в) 50 km/h.

 • 27. Пре него што напусти паркирано возило, возач мора да:

 • а) укључи све показиваче правца,
 • б) предузме потребне мере којима се спречава да се возило само покрене са места на коме је паркирано,
 • в) постави сигурносни троугао иза паркираног возила на путу.

 • 28. На возила под пратњом, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, се непримењују одредбе Закона о безбедности саобраћаја напутевима о:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) ограничењу брзине,
 • б) забрани претицања и обилажења возила,
 • в) дозвољеном смеру кретања,
 • г) поступању по светлосним саобраћајним знаковима.

 • 29. Возило које прелази прописане димензије, односно возило које са теретом прекорачује дозвољенедимензије, мора да има:

 • а) укључене све показиваче правца,
 • б) укључено жуто ротационо или трепћуће светло,
 • в) укључено црвено ротационо или трепћуће светло.

 • 30. Светлосне ознаке на путу ван насељених места које означавају леву ивицу коловоза и имају рефлектујућатела беле боје су:

 • а) смерокази,
 • б) значке за обележавање ивице коловоза,
 • в) саобраћајни знакови.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину дела пута на коме постоји опасност од камења које пада или од камења које се налази на путу,
 • б) близину дела пута на коме је уз коловоз неучвршћена банкина,
 • в) близину дела пута на коме се налази неваљани туцаник или који је посут ситним камењем на тврдој подлози и на коме за друге учеснике у саобраћају постоји опасност од прскања камена.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме се возила морају кретати у колони,
 • б) близину дела пута на коме постоји опасност због загушења саобраћаја,
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањено кретање возила у колони.

 • 33. Изричита наредба дата саобраћајним знаком на слици важи:

 • а) од места на коме је постављен тај знак,
 • б) од места на коме је постављен тај знак у дужини од 200 m,
 • в) на удаљености од 200 m од места на коме је постављен тај знак.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) смер којим се возила морају кретати,
 • б) пут са једносмерним саобраћајем,
 • в) приближавање опасној кривини на лево.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину аеродрома или место аеродрома,
 • б) део пута преко кога авиони прелећу у ниском лету приликом слетања односно полетања,
 • в) близину дела пута на коме је честа појава јаког бочног ветра изазваног летом авиона.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) означава близину места где се двосмерни саобраћај са дела пута на којем су коловозне траке физички раздвојене преусмерава на део пута на којем коловозне траке нису физички раздвојене, односно раздвојене су ознакама на коловозу,
 • б) удаљеност до места где почиње саобраћајна трака којом се морају кретати спора возила,
 • в) удаљеност до пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу и правац којим се морају кретати возила приликом њиховог обилажења.

 • 37. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак, означава:

 • а) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када пада киша,
 • б) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када је на коловозу снег,
 • в) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када пада киша или снег.

 • 38. Ознаке приказане на слици („Стрелице“) служе за:

 • а) означавање дозвољених смерова кретања возила,
 • б) обавештавање возача о намени саобраћајне траке,
 • в) означавање скретања саобраћаја.

 • 39. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење:

 • а) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, при чему возила која се крећу у означеном смеру имају првенство пролаза у односу на сва друга возила,
 • б) дозвољен пролаз само у смеру означеном стрелицом при чему се морају пропусти сва возила која се крећу по путу на који се улази као и пешаци који прелазе преко коловоза,
 • в) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом само за возила јавног превоза путника.

 • 40. Попречна ознака на коловозу приказана на слици („Косник“) означава:

 • а) део површине коловоза намењен за заустављање и паркирање возила,
 • б) место затварања саобраћајне траке резервисане за возила јавног превоза путника,
 • в) место отварања саобраћајне траке резервисане за возила јавног превоза путника.

 • 41. Знак који даје полицијски службеник приказан на слици, када се налази на коловозу, означава:

 • а) обавезно заустављање за све возаче према којима је окренут длан и прса полицијског службеника,
 • б) забрану пролаза за све возаче, осим за оне возаче чија се возила, у часу када полицијски службеник подигне руку, не могу на безбедан начин зауставити,
 • в) да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника морају зауставити своја возила, а да возачи који возилима долазе са његових бочних страна имају право пролаза.

 • 42. Светлосни знак на возилу полиције, приказан на слици, означава:

 • а) да сте дужни да успорите кретање само у случају ако сте прекорачили дозвољену брзину,
 • б) препоруку за безбедно кретање,
 • в) да сте дужни да успорите кретање, односно да се крећете брзином којом се креће полицијско возило док даје тај знак.